مجموعه آموزش نرم افزارهای آفیس

مجموعه آموزش نرم افزارهای آفیس

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۹۳ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۵ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۴۱,۶۰۴ مدرس: دکتر آزاده سهرابی نژاد مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۲۰,۵۰۲ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۱۳,۵۹۰ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۷,۸۳۴ مدرس: محمدحسین مهدوی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۴,۵۶۲ مدرس: فاطمه رضازاده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱۰,۱۱۰ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۸,۹۸۴ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۳,۴۴۷ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۲,۶۷۱ مدرس: دکتر آزاده سهرابی نژاد مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۳,۳۹۳ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۳,۰۸۲ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱,۹۷۵ مدرس: دکتر مجید حسنی مدت زمان آموزش: ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۸۴۷ مدرس: امیرمحمد یعقوب زاده مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۴,۴۳۱ مدرس: سپیده سلجوقی مدت زمان آموزش: ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۴,۸۷۲ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۵۵۴ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۷۷۵ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۲۴۹ مدرس: امیرمحمد یعقوب زاده مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۴۴ مدرس: نجمه رحیمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۳۹۰ مدرس: دکتر آزاده سهرابی نژاد مدت زمان آموزش: ۴ ساعت
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۵۶ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۷۴۸ مدرس: دکتر محمدحسین نجات مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۲,۸۸۴ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۳۸۶ مدرس: امیرمحمد یعقوب زاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۴۴۱ مدرس: نجمه رحیمی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید