×
مجموعه آموزش میکروکنترلر

مجموعه آموزش میکروکنترلر

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۹۶ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۵ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱,۷۱۹ مدرس: بهنام زکی زاده قریه علی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۵,۸۲۲ مدرس: علی پورحسین مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۵,۶۳۹ مدرس: محمدامین مصلایی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۲,۶۹۴ مدرس: مهران بافنده مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۳,۷۲۷ مدرس: محمدامین مصلایی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۵۹۸ مدرس: محسن زارع مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۴۴۲ مدرس: مهدی اکبری جعفرآبادی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱,۹۶۳ مدرس: مرتضی قادری آرام مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۹۸۰ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱,۳۰۹ مدرس: محمدمهدی ولی نژاد مدت زمان آموزش: ۱۸ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۲۶۶ مدرس: سجاد سلطانیان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۳۴۳ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۲۲ مدرس: سید محمد اسماعیل مدنی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۲۹۶ مدرس: رضا غلامی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۱۱۹ مدرس: علیرضا خواجه وندی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید