×
مجموعه آموزش نرم افزارهای مهندسی مکانیک

مجموعه آموزش نرم افزارهای مهندسی مکانیک

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۵۱۶ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۰۸ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۴,۰۹۵ مدرس: مهدی جنگجو مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱۴,۳۷۷ مدرس: مازیار ابوالحسنی مدت زمان آموزش: ۲۶ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۶,۹۴۸ مدرس: مازیار ابوالحسنی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱,۶۸۱ مدرس: محمد پاکی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۴,۹۲۵ مدرس: علی شیرافکن مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۶۱ مدرس: زهرا طاهرخانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱,۱۴۲ مدرس: معید ذهبیون,محمد یزدانی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۲,۲۹۱ مدرس: میثم فراست مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۳۲۹ مدرس: مهدی شمشیری مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۳,۷۶۴ مدرس: سهیل اسعدی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۲,۶۴۵ مدرس: علی شیرافکن مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱,۰۸۲ مدرس: عقیل عاطفی منش مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱,۰۵۳ مدرس: مجید صفائیان مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۴۰ مدرس: مهدی شمشیری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۲,۱۷۴ مدرس: دکتر بهنام آخوندی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۲,۷۰۸ مدرس: سهیل اسعدی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۹۴۰ مدرس: کاوه چراغی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۲,۴۹۹ مدرس: مهسا شاه صنمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۱,۳۱۲ مدرس: دکتر کیارش رهبر مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۶۷ مدرس: کیوان سلطانی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۶۷ مدرس: آرش ایروانی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۳۸ مدرس: محمدجواد مرآتی شیرازی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۳۴۱ مدرس: علی کشانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۶۷ مدرس: محمد لطفی ورنوسفادرانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۱۴ مدرس: کیان آغنی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۸۱۱ مدرس: محمدحسن فخاران مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۶۴۰ مدرس: حسن نجفی خبوشان مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۲,۵۳۶ مدرس: علی شیرافکن مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۱,۳۱۱ مدرس: حسن بزی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۵۶ مدرس: محمدرضا رحیمی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۲۵۲ مدرس: دکتر کیوان فلاح مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۲,۲۱۷ مدرس: دکتر مسعود سلطان ‎رضائی,علیرضا عباسی مشایی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۱,۳۷۸ مدرس: امیر منعمیان اصفهانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۱,۵۴۵ مدرس: اکبر برزگر مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۱,۲۶۶ مدرس: حسن بزی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۴۶۲ مدرس: سید امید شاهی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۳۷۸ مدرس: یگانه فنایی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۱,۰۷۸ مدرس: دکتر مریم محمدی خشوئی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۷۶۳ مدرس: کیان آغنی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۳۰۲ مدرس: نبی الله پلنگ سوار مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۲,۱۹۰ مدرس: مهدی جواهران یزد مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۶۷۹ مدرس: محمدرضا سعادتی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۱۱۲ مدرس: سید محمد موسوی مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۶۲۲ مدرس: شایان روح بخش مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۱,۴۳۵ مدرس: امیرمحمد بسطامی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۴۲۰ مدرس: علی نوری شمیرانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۱۱۴ مدرس: مهدی نساری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۴۲ مدرس: محمد پاشایی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۸ مدرس: سید محمد موسوی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۳۸ مدرس: اویس غلامی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۸۱۴ مدرس: محمدجواد ایزدی یزدی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
52
تعداد دانشجویان: ۱,۰۱۷ مدرس: مهسا شاه صنمی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
53
تعداد دانشجویان: ۶۹۷ مدرس: حامد رضایی عزیز آبادی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
54
تعداد دانشجویان: ۲,۳۷۲ مدرس: حامد آهنگر دارابی مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
55
تعداد دانشجویان: ۱۰۰ مدرس: سید محمود روستا مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
56
تعداد دانشجویان: ۴۷۰ مدرس: سید محمد موسوی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
57
تعداد دانشجویان: ۱,۳۰۳ مدرس: مهدی مصلح آبادی فراهانی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
58
تعداد دانشجویان: ۲۴۷ مدرس: امیرعلی محجوب مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
59
تعداد دانشجویان: ۴۸ مدرس: هومن حریقی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
60
تعداد دانشجویان: ۱,۱۸۸ مدرس: دکتر بهنام آخوندی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
61
تعداد دانشجویان: ۹۶۷ مدرس: دکتر محمد مهدی نمازی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
62
تعداد دانشجویان: ۶۹۳ مدرس: محمدرضا پریشان زلف مدت زمان آموزش: ۴ ساعت
یادگیری را شروع کنید
63
تعداد دانشجویان: ۱۴۳ مدرس: محمد کریمی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
64
تعداد دانشجویان: ۲۹۶ مدرس: رضا دادخواه مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
65
تعداد دانشجویان: ۵۳۵ مدرس: حسن بزی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
66
تعداد دانشجویان: ۱۴ مدرس: مهدی شمشیری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
67
تعداد دانشجویان: ۴۱ مدرس: آرش رحیمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
68
تعداد دانشجویان: ۳۸۰ مدرس: سید محمد موسوی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
69
تعداد دانشجویان: ۱,۷۴۹ مدرس: علی تاجیک مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
70
تعداد دانشجویان: ۵۰۲ مدرس: حسن بزی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
71
تعداد دانشجویان: ۲۸۵ مدرس: نبی الله پلنگ سوار مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
72
تعداد دانشجویان: ۶۱۰ مدرس: امیرمحمد بسطامی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
73
تعداد دانشجویان: ۶۳۴ مدرس: امیر منعمیان اصفهانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
74
تعداد دانشجویان: ۸ مدرس: مهری ایزانلو مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
75
تعداد دانشجویان: ۲۰۸ مدرس: امیرمحمد بسطامی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
76
تعداد دانشجویان: ۸۲۰ مدرس: سینا شکرسخن مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
77
تعداد دانشجویان: ۱۹۷ مدرس: امیرمسعود لنجان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
78
تعداد دانشجویان: ۹۵۶ مدرس: دکتر بهنام آخوندی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
79
تعداد دانشجویان: ۹۱ مدرس: محمد متین داودی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
80
تعداد دانشجویان: ۴۵۷ مدرس: علی اسد مدت زمان آموزش: ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
81
تعداد دانشجویان: ۴۰۳ مدرس: میثم عطائی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
82
تعداد دانشجویان: ۸۴۱ مدرس: دکتر صادق خواجه پور مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
83
تعداد دانشجویان: ۵۴ مدرس: رضا احمدی مدت زمان آموزش: ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
84
تعداد دانشجویان: ۵۳ مدرس: محمدجواد مرآتی شیرازی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
85
تعداد دانشجویان: ۵۱۹ مدرس: محمدرضا سعادتی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
86
تعداد دانشجویان: ۱۹ مدرس: دکتر شاهین خوش آرای مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
87
تعداد دانشجویان: ۲۶ مدرس: محمدجواد زلقی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
88
تعداد دانشجویان: ۵۶۱ مدرس: دکتر محمد مهدی نمازی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
89
تعداد دانشجویان: ۴۸۵ مدرس: دکتر سروش ابیانه مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
90
تعداد دانشجویان: ۵۵۰ مدرس: محمدرضا خواجه کولکی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
91
تعداد دانشجویان: ۲۴۴ مدرس: دکتر احمد رحمتی علائی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
92
تعداد دانشجویان: ۲۹ مدرس: محمدجواد مرآتی شیرازی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
93
تعداد دانشجویان: ۱۰۲ مدرس: امیرعلی میلانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
94
تعداد دانشجویان: ۳۶ مدرس: امیرعلی محجوب مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
95
تعداد دانشجویان: ۳۵ مدرس: محمدبهداد محمدی دامناب مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
96
تعداد دانشجویان: ۲۱۰ مدرس: سید محمد موسوی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
97
تعداد دانشجویان: ۵۸۳ مدرس: مجید جان بزرگی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
98
تعداد دانشجویان: ۸۵ مدرس: سیده مطهره ایزدپناه مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
99
تعداد دانشجویان: ۴۶ مدرس: محمد پاشایی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
100
تعداد دانشجویان: ۹۶ مدرس: بهزاد تیموری مدت زمان آموزش: ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
101
تعداد دانشجویان: ۱۱۳ مدرس: آرش رحیمی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
102
تعداد دانشجویان: ۳۹۹ مدرس: دکتر مسعود سلطان ‎رضائی,علیرضا عباسی مشایی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
103
تعداد دانشجویان: ۴۲ مدرس: مهدی کریمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
104
تعداد دانشجویان: ۱۳۵ مدرس: لیلا سهرابی چقاچوبین مدت زمان آموزش: ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
105
تعداد دانشجویان: ۱۷۲ مدرس: مصطفی خاوری مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
106
تعداد دانشجویان: ۳۰ مدرس: محمد متین داودی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
107
تعداد دانشجویان: ۴۵ مدرس: مهدی رستمی چشمه گچی مدت زمان آموزش: ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
108
تعداد دانشجویان: ۴۷ مدرس: امیرحسین رضائیان مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید