×
مجموعه آموزش دروس مهندسی مکانیک

مجموعه آموزش دروس مهندسی مکانیک

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۵۱ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۹ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۲,۵۱۹ مدرس: سید مهران احمدی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱,۲۸۲ مدرس: دکتر محمد مهدی نمازی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۳,۱۲۹ مدرس: علی شیرافکن مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۳,۷۴۶ مدرس: رحیم شوقی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۵,۸۹۱ مدرس: حمیدرضا اکرمی فرد مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲,۹۶۲ مدرس: مرتضی نقمه کو مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱,۲۶۶ مدرس: دکتر محمدحسین اقبال احمدی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۳,۲۵۹ مدرس: ایمان شعبانی مدت زمان آموزش: ۲۱ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۲,۰۷۶ مدرس: حسین خرازی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱,۸۵۵ مدرس: دکتر محمدعلی ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۱,۵۱۴ مدرس: دکتر محمدعلی ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱,۵۳۰ مدرس: دکتر محمدعلی ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱,۰۲۶ مدرس: دکتر برهان روستا ناوی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۲,۰۹۵ مدرس: مرتضی حسینی یزدی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۷۸۸ مدرس: رحیم شوقی مدت زمان آموزش: ۲۵ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۹۳۳ مدرس: دکتر محمد مهدی نمازی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۲۹۲ مدرس: حسین گودرزوند چگینی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۳۲۰ مدرس: حامد جعفری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۲۹۸ مدرس: میلاد جهانگیرپور مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۲۷۹ مدرس: الیاس رستمی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۱۱۱ مدرس: دکتر فرزین صالحپور اسکوئی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۹۲ مدرس: دکتر سید مجتبی واردی کولایی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۱۰۶ مدرس: دکتر مجید احسانی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۵۱ مدرس: مرتضی دهقان مدت زمان آموزش: ۱۷ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۵۱ مدرس: دکتر برهان روستا ناوی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۱۳۳ مدرس: دکتر سبحان صفریان فیض آبادی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۱۵ مدرس: محمدمهدی سوری مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۱۶۷ مدرس: عبدالرضا قره سوفلو مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۱۲۱ مدرس: دکتر علی سعداله مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید