×
مجموعه آموزش نرم افزار متلب (MATLAB)

مجموعه آموزش نرم افزار متلب (MATLAB)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۸۴ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۴ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۶,۵۶۳ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۶,۸۵۸ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۴,۰۷۳ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۶۲ مدرس: حسن سعادتمند مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۶۹۰ مدرس: مسعود رضازاده محمدی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲۸۸ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۳۰ مدرس: سیده افروز ارزه گر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱,۲۹۵ مدرس: پویا جمالی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۲۵۶ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۳۹۵ مدرس: جواد پالیزوان زند مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۲۸۸ مدرس: سجاد جودکی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۶۶ مدرس: کیان اسماعیلیان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۲۷۴ مدرس: پویا جمالی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۴,۳۲۰ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید