مجموعه آموزش ساخت انیمیشن (Animation)

مجموعه آموزش ساخت انیمیشن (Animation)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۲۸ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۳ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۰,۱۵۸ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۳,۵۰۵ مدرس: حسین نظریافت طوسی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۲,۶۸۶ مدرس: رقیه محمودیانی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۴,۵۵۳ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۹۶۰ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲,۱۱۶ مدرس: سید مهدی نیکزاد مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۵,۷۳۴ مدرس: میلاد صادقی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱,۱۴۶ مدرس: جواد شهنواز مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۷۶۶ مدرس: میلاد صادقی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۴۷۵ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۵۷۳ مدرس: محمدعلی امیری مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۶۴۸ مدرس: محمدعلی امیری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۵۶۰ مدرس: سمیرا تیموری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۶۱۵ مدرس: بهروز بهرامی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۴۶۳ مدرس: محمدعلی امیری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۴۶۲ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۴۰۱ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۶۶ مدرس: مهدی گرگین مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۱۰۱ مدرس: مائده محمدپور مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۹۶۳ مدرس: علی خسروی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۵۵۰ مدرس: زهرا سادات نورانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۶۶۹ مدرس: احسان پزشکی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۲۳ مدرس: سید پویان حسینی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید