×
مجموعه آموزش داده کاوی و یادگیری ماشین

مجموعه آموزش داده کاوی و یادگیری ماشین

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه
۲۳۸ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه
۲۶ عنوان آموزشی