×
مجموعه آموزش لینوکس | آموزش Linux

مجموعه آموزش لینوکس | آموزش Linux

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۷۰ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۶ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۵,۴۴۴ مدرس: محمدرضا رازیان مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۸۰۹ مدرس: محمدرضا آقازاده مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۲,۱۰۶ مدرس: محمدرضا آقازاده مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۲,۰۶۶ مدرس: محمدرضا آقازاده مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۶۱۸ مدرس: سید امیرحسین عامل مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۶۹۰ مدرس: نوید برده جی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۲۴۵ مدرس: محمدرضا آقازاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۳۹۹ مدرس: محمدرضا آقازاده مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۲۷۱ مدرس: محمدرضا آقازاده مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۳۳۴ مدرس: محمدرضا آقازاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۲۰۹ مدرس: محمدرضا آقازاده مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۲۰۰ مدرس: سید محمدرضا حسینی گنجارودی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۴۰۴ مدرس: محمدرضا آقازاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱۲۸ مدرس: محمدرضا آقازاده مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۱۳۸ مدرس: محمدرضا آقازاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱۰۲ مدرس: محمدرضا آقازاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید