×
مجموعه آموزش اینترنت اشیا و شبکه هوشمند

مجموعه آموزش اینترنت اشیا و شبکه هوشمند

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۵ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۷ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱,۳۸۵ مدرس: رضا قاسمی مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱,۸۸۲ مدرس: مرضیه آقایی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۲,۵۵۳ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۲,۰۶۳ مدرس: مرضیه آقایی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۸۲۱ مدرس: امیررضا حسنی آهنگر مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۴۴۴ مدرس: امیررضا حسنی آهنگر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۶۴۰ مدرس: مهرداد بیناباجی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید