×
مجموعه آموزش مهندسی صنایع

مجموعه آموزش مهندسی صنایع

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۱۰ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۸۵ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۳,۵۰۳ مدرس: مسعود امینی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۶,۱۱۰ مدرس: دکتر مهدی یوسفی نژاد عطاری مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۳,۰۷۱ مدرس: سعید فضلعلی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۳,۰۷۱ مدرس: دکتر مهدی یوسفی نژاد عطاری مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۴,۵۳۵ مدرس: مهداد پورمددکار مدت زمان آموزش: ۴ ساعت
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۴,۳۷۷ مدرس: حسین اسلامی همت آبادی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۸۱۷ مدرس: هاجر شیرنشان مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۹۰۷ مدرس: دکتر نازنین تیموری مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۲,۷۶۷ مدرس: دکتر سید حسین حسینی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱,۹۷۴ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۲,۸۵۷ مدرس: دکتر حمیدرضا عباسیان جهرمی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱,۶۷۲ مدرس: دکتر مهدی رحیمی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱,۳۷۲ مدرس: میثم رحیمی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱,۵۴۳ مدرس: محمدرضا منتظرالقائم مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۲,۰۹۳ مدرس: دکتر وحید کیوانفر مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱,۴۵۹ مدرس: مریم نژادافراسیابی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۱,۸۵۳ مدرس: دکتر محمدعلی ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۱,۵۶۴ مدرس: محمدرضا فلفلانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۲,۲۳۸ مدرس: میثم ربیعی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۱,۴۵۸ مدرس: کیوان صالحی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۱,۱۶۲ مدرس: سیده روزیتا ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۷۴۳ مدرس: امین اباذری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۶۹۳ مدرس: پدرام فرقدانی چهارسوقی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۱,۱۸۳ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۱,۱۲۳ مدرس: مریم نژادافراسیابی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۸۶۲ مدرس: سرور فیروزشاهی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۱,۰۳۲ مدرس: فرنوش خالدیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۱,۱۲۷ مدرس: عرفان فاتحی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۹۳۱ مدرس: امیر آذرفر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۶۹۳ مدرس: سرور فیروزشاهی مدت زمان آموزش: ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۶۵۲ مدرس: امین اباذری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۵۱۲ مدرس: سیده روزیتا ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۵۳۹ مدرس: سیده روزیتا ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۶۸۸ مدرس: مریم نژادافراسیابی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۲۴۴ مدرس: علیرضا تهمورسی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۷۲۹ مدرس: سما خان میرزایی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۳۸۹ مدرس: سمانه توصیفی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۷۷۴ مدرس: علی اکبر سادات اصل مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۴۳۴ مدرس: اکبر نجف زاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۲۸۵ مدرس: هانیه سعادتی جعفرآباد مدت زمان آموزش: ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۵۹۷ مدرس: علیرضا اسکندری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۵۸۳ مدرس: حامد امانی پور مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۶۱۳ مدرس: مریم نژادافراسیابی مدت زمان آموزش: ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۲۸۸ مدرس: سیده روزیتا ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۸۴۳ مدرس: سیده روزیتا ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۵۷۹ مدرس: دکتر زهره ملامحمدی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۳۳۴ مدرس: دکتر امین ترکمان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۱,۲۰۹ مدرس: رضا لطفی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۵۴۳ مدرس: علی جوانشیر ورجوی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۳۱۷ مدرس: محمد مهدی عسگری ده آبادی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۳۹۷ مدرس: دکتر مهدی یوسفی نژاد عطاری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
52
تعداد دانشجویان: ۹۷۹ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۳۱ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
53
تعداد دانشجویان: ۵۱۱ مدرس: سیده روزیتا ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
54
تعداد دانشجویان: ۵۲۰ مدرس: سیده روزیتا ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
55
تعداد دانشجویان: ۴۴۴ مدرس: سیده روزیتا ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
56
تعداد دانشجویان: ۱۶۷ مدرس: فاطمه سوگندی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
57
تعداد دانشجویان: ۲۲۲ مدرس: اکبر نجف زاده مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
58
تعداد دانشجویان: ۳۶ مدرس: اطلس خسروی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
59
تعداد دانشجویان: ۲۲۰ مدرس: نیلوفر شکیب مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
60
تعداد دانشجویان: ۲۲۳ مدرس: حسین خاکپور مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
61
تعداد دانشجویان: ۹ مدرس: امین ربیعی زاده مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
62
تعداد دانشجویان: ۱۱۸ مدرس: دکتر مهدی یوسفی نژاد عطاری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
63
تعداد دانشجویان: ۱۷۹ مدرس: سجاد احدیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
64
تعداد دانشجویان: ۸۶۶ مدرس: ابوالقاسم رحمانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
65
تعداد دانشجویان: ۱,۵۷۷ مدرس: حسین کاشانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
66
تعداد دانشجویان: ۶۲ مدرس: وحیده حاجی حسنی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
67
تعداد دانشجویان: ۳ مدرس: دکتر سحر رشیدی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
68
تعداد دانشجویان: ۱۸۲ مدرس: محسن برزگر مریم آبادی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
69
تعداد دانشجویان: ۵۱۴ مدرس: فرشته نبی خواه مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
70
تعداد دانشجویان: ۳۰۷ مدرس: عباس فرمانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
71
تعداد دانشجویان: ۶۵ مدرس: عباس خادمی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
72
تعداد دانشجویان: ۲۲۱ مدرس: دکتر مهنوش شجیعی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
73
تعداد دانشجویان: ۹۷ مدرس: معین قیصری حسن آبادی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
74
تعداد دانشجویان: ۴۷۶ مدرس: ابوذر زارع خفری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
75
تعداد دانشجویان: ۴۳ مدرس: لیلا رحیمی مدیسه مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
76
تعداد دانشجویان: ۱۱۵ مدرس: ابوذر کردی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
77
تعداد دانشجویان: ۷۸ مدرس: فاطمه گنجی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
78
تعداد دانشجویان: ۷۷ مدرس: مهدی بیات ورکشی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
79
تعداد دانشجویان: ۱۱۷ مدرس: محمدحسین حقیقی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
80
تعداد دانشجویان: ۴۷ مدرس: سید عابد ذوالنوری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
81
تعداد دانشجویان: ۸۰ مدرس: علی فردوسی جهرمی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
82
تعداد دانشجویان: ۳۹ مدرس: مژگان مباشری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
83
تعداد دانشجویان: ۶۵ مدرس: شهاب اسدی آقبلاغی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
84
تعداد دانشجویان: ۶۸ مدرس: زهره مومنی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
85
تعداد دانشجویان: ۱۱۹ مدرس: ابوذر کردی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید