×
مجموعه آموزش نرم افزارهای مهندسی صنایع

مجموعه آموزش نرم افزارهای مهندسی صنایع

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۰۷ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۲ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۵,۹۶۵ مدرس: مسعود آتش پز مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۳,۰۷۱ مدرس: سعید فضلعلی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۶,۵۷۸ مدرس: مهزیار رضوانی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۴,۳۷۷ مدرس: حسین اسلامی همت آبادی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۲,۴۱۸ مدرس: سعید مصطفایی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۹۷۴ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱,۹۹۱ مدرس: دکتر مجید حسنی مدت زمان آموزش: ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱,۳۳۴ مدرس: مهدی عرفانیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۱,۴۷۵ مدرس: دکتر ایوب شیخی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱,۴۵۸ مدرس: کیوان صالحی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۱,۱۸۳ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱,۳۳۵ مدرس: سید میثم عزتی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱,۸۸۴ مدرس: احمد مرتضوی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۴۷۷ مدرس: محمدرضا خدومی مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۱۵۰ مدرس: حسین اسلامی همت آبادی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱۷۵ مدرس: عباس فرمانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۹۷ مدرس: معین قیصری حسن آبادی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۴۱ مدرس: آمنه ابراهیم ولوجردی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۳۷ مدرس: بهرام حاجی جودکی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۴۰ مدرس: آرش رحیمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۸۴ مدرس: سیده مطهره ایزدپناه مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۳۵ مدرس: محمدبهداد محمدی دامناب مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید