×
مجموعه آموزش مهارت های کاربردی کامپیوتر (ICDL)

مجموعه آموزش مهارت های کاربردی کامپیوتر (ICDL)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه
۶۸ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه
۱۸ عنوان آموزشی