×
مجموعه آموزش طراحی سایت با HTML و CSS

مجموعه آموزش طراحی سایت با HTML و CSS

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۷۱ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۰ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۲۰,۷۸۶ مدرس: محمد عبداللهی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۹,۵۳۹ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۳ دقیقه‎
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۶,۰۲۷ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۴,۴۷۷ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۹,۱۲۷ مدرس: مهران بهدوست مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۳,۱۳۷ مدرس: سید مجتبی حیات الغیب مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱,۳۳۲ مدرس: پویا ریحانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱,۳۳۰ مدرس: مهدی جنگجو مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۲,۳۴۶ مدرس: محمد عبداللهی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱,۷۱۶ مدرس: مهران بهدوست مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۷۷۵ مدرس: حسین بدری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۳۸۷ مدرس: سهیل سیدی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۳۲۳ مدرس: مهدی یوسفی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۲۱۷ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۴۰۵ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱,۰۴۶ مدرس: محمد عبداللهی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۱۲۴ مدرس: یوسف دشتبان حسن آبادی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۸۶۸ مدرس: سید مجتبی حیات الغیب مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۷۶ مدرس: محمد ذوالقدر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۸۹ مدرس: سهیل سیدی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید