×
مجموعه آموزش طراحی سایت با HTML و CSS

مجموعه آموزش طراحی سایت با HTML و CSS

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۸۱ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۴ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۲۱,۷۶۳ مدرس: محمد عبداللهی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۹,۷۷۱ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۶,۱۳۳ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۹,۳۴۱ مدرس: مهران بهدوست مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۳,۱۸۳ مدرس: سید مجتبی حیات الغیب مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۳۴۸ مدرس: پویا ریحانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱,۳۴۱ مدرس: مهدی جنگجو مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۲,۴۱۱ مدرس: محمد عبداللهی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۱,۷۲۳ مدرس: مهران بهدوست مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۷۸۴ مدرس: حسین بدری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۳۹۷ مدرس: سهیل سیدی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۳۳۶ مدرس: مهدی یوسفی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۴۰۸ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۲۱۹ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۱۳۷ مدرس: یوسف دشتبان حسن آبادی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۸۹۹ مدرس: سید مجتبی حیات الغیب مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۱۱۶ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۱,۳۸۵ مدرس: محمد عبداللهی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۱۵ مدرس: علیرضا بهارلوئی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۷۱ مدرس: محمد ذوالقدر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۱۱۵ مدرس: محمد ذوالقدر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۱۴ مدرس: حمیدرضا زارع پور مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۹۱ مدرس: سهیل سیدی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۱۱ مدرس: سهیل سیدی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید