×
مجموع آموزش دروس دبیرستان و پیش دانشگاهی

مجموع آموزش دروس دبیرستان و پیش دانشگاهی

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۵۲۰ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۶۳ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۶۱۳ مدرس: دکتر داوود علی پور مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۷۸۵ مدرس: کورش امامی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۸۲۷ مدرس: رضا مرسلی مدت زمان آموزش: ۲۱ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۴۹۷ مدرس: دکتر داوود علی پور مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۳۹۷ مدرس: دکتر داوود علی پور مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲۴۳ مدرس: سهراب غلام‌پور مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱۶۹ مدرس: کریم نقدعلی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۲۲۳ مدرس: محمد‌مهدی قرائی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۸۰ مدرس: پوریا طباطبایی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۸۲ مدرس: مهراد بصیری مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۶۳ مدرس: دکتر سیدعلی هاشمی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱۳۱ مدرس: حمیده محمدی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۳۳۶ مدرس: محمد میرزاعلی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۷۴ مدرس: محمدصادق فرهمند نکو مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۷۲ مدرس: خیرالله اسماعیلی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۹۸ مدرس: محمد میرزاعلی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۱۰۸ مدرس: محمد گودرزی دهریزی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۱۱۷ مدرس: شیرین جهانبانی مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۲۲۲ مدرس: نازنین حسن نیا مدت زمان آموزش: ۲۳ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۱۰۷ مدرس: دکتر محمدمهدی طاهری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۴۱۰ مدرس: رضا مرسلی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۹۲ مدرس: علیرضا بدیع مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۴۴ مدرس: حمیدرضا منصوریان مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۲۰۰ مدرس: رضا مرسلی مدت زمان آموزش: ۲۰ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۱۱۰ مدرس: ابوالفضل جعفری خانه مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۸۱ مدرس: پیمان کشاورز صدر مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۵۰ مدرس: سعید شاهپری مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۷۰ مدرس: شایان دادبین مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۳۵ مدرس: پوریا طباطبایی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۲۱ مدرس: جبار قاسمی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۴۳ مدرس: مرجان سجودی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۶۷ مدرس: دکتر حجت کجانی حصاری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۹۲ مدرس: فاطمه افضل خانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۸۴ مدرس: خدایار قربانی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۲۴۹ مدرس: کبری السادات بهشتی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۶۳ مدرس: دکتر اسحاق اسفندیار مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۵۶۳ مدرس: حامد اصلانی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۴۸۲ مدرس: مهدی باغشاهی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۴۵۴ مدرس: علی معصومی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۷۸۲ مدرس: دکتر روح الله محمدی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۲۹۹ مدرس: علیرضا اردستانی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۱۷۹ مدرس: محمد‌مهدی قرائی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۳۶۳ مدرس: دکتر مینا عاشوری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۱۷۴ مدرس: سید عادل‌رضا مرتضوی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۳۰۴ مدرس: دکتر اسحاق اسفندیار مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۳۸۳ مدرس: نسیم محمودی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۳۲۱ مدرس: مرتضی بوالحسنی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۱۵۱ مدرس: سهراب غلام‌پور مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۴۱۳ مدرس: حسن صالحی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۱۸۶ مدرس: زهرا تقدمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۴۰۵ مدرس: سجاد فتاحی زفرقندی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
52
تعداد دانشجویان: ۳۰۷ مدرس: کیوان محب خسروی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
53
تعداد دانشجویان: ۲۶۷ مدرس: دکتر شادی قزلباش مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
54
تعداد دانشجویان: ۲۹۱ مدرس: مهدی نوعی باهوش مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
55
تعداد دانشجویان: ۲۱۹ مدرس: محمد شیخ الاسلامی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
56
تعداد دانشجویان: ۵۱ مدرس: سعید مهدوی مزده مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
57
تعداد دانشجویان: ۶۸ مدرس: دکتر شتاو یوسفی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
58
تعداد دانشجویان: ۲۸۵ مدرس: علی آقابالایی توفیقی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
59
تعداد دانشجویان: ۲۹۰ مدرس: زهرا تقدمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
60
تعداد دانشجویان: ۲۱۹ مدرس: سید مهدی تقوی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
61
تعداد دانشجویان: ۴۲۲ مدرس: محمد‌مهدی قرائی مدت زمان آموزش: 16ساعت و 15دقیقه
یادگیری را شروع کنید
62
تعداد دانشجویان: ۲۹۹ مدرس: راضیه یادگاری مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
63
تعداد دانشجویان: ۱۹ مدرس: سپیده سلجوقی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید