×
مجموعه آموزش ساخت بازی (کامپیوتری و موبایل)

مجموعه آموزش ساخت بازی (کامپیوتری و موبایل)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۷۷ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۱ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۴,۸۲۳ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱,۴۸۷ مدرس: علی حیدری مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۸۷۸ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۷۹۹ مدرس: میلاد صادقی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۸۷ مدرس: خشایار خلیلی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۷۹۹ مدرس: میلاد صادقی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۶۷۲ مدرس: محمود خاوریان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۲۴۷ مدرس: امیرحسین فاطمی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۱,۱۱۳ مدرس: محمدباقر اهتمام مدت زمان آموزش: ۱۹ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۵۸۴ مدرس: محمدعلی امیری مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۵۳۷ مدرس: محمود خاوریان مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۲۳۹ مدرس: حسنعلی نجاتی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۶۶۲ مدرس: محمدعلی امیری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۵۶۹ مدرس: سمیرا تیموری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۲۰۷ مدرس: محمود خاوریان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۶۲۳ مدرس: بهروز بهرامی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۳۸۱ مدرس: بهروز بهرامی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۴۶۶ مدرس: محمدعلی امیری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۵۶۰ مدرس: میلاد حسینی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۲۹۷ مدرس: بهروز بهرامی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۵۱۰ مدرس: بهروز بهرامی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۵ مدرس: محمد‌ جواد صابری نسب مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۲۰۲ مدرس: دکتر محمدحسین رضوانی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۲۰ مدرس: خلیل ضیایی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۳۶۴ مدرس: محمد‌ جواد صابری نسب مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۵۱ مدرس: محمد دهنو مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۸ مدرس: مهدی کاشی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۱۳۴ مدرس: محمد‌ جواد صابری نسب مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۱۲ مدرس: محمدحسین حاجی زاده مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۲۷۵ مدرس: دکتر بهمن موذن مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۲ مدرس: محمد ملا محمد مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید