×
مجموعه آموزش ساخت بازی (کامپیوتری و موبایل)

مجموعه آموزش ساخت بازی (کامپیوتری و موبایل)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۶۲ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۷ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۴,۶۴۰ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱,۴۶۸ مدرس: علی حیدری مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۸۵۸ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۷۹۲ مدرس: میلاد صادقی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۸۳ مدرس: خشایار خلیلی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۷۸۶ مدرس: میلاد صادقی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۶۶۳ مدرس: محمود خاوریان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۲۴۳ مدرس: امیرحسین فاطمی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۱,۰۹۵ مدرس: محمدباقر اهتمام مدت زمان آموزش: ۱۹ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۵۷۷ مدرس: محمدعلی امیری مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۵۲۳ مدرس: محمود خاوریان مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۶۵۶ مدرس: محمدعلی امیری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۵۶۱ مدرس: سمیرا تیموری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۲۳۴ مدرس: حسنعلی نجاتی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۶۱۶ مدرس: بهروز بهرامی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۲۰۷ مدرس: محمود خاوریان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۳۶۹ مدرس: بهروز بهرامی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۵۵۹ مدرس: میلاد حسینی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۴۶۵ مدرس: محمدعلی امیری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۲۹۲ مدرس: بهروز بهرامی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۵۰۶ مدرس: بهروز بهرامی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۲۶۱ مدرس: دکتر بهمن موذن مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۱۰ مدرس: خلیل ضیایی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۱۲۲ مدرس: محمد‌ جواد صابری نسب مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۳۰ مدرس: محمد دهنو مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۳۴۵ مدرس: محمد‌ جواد صابری نسب مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۱۹۸ مدرس: دکتر محمدحسین رضوانی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید