×
مجموعه آموزش ادیت و تدوین فیلم

مجموعه آموزش ادیت و تدوین فیلم

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۵۰ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۶ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۳,۲۳۱ مدرس: نیوشا کوهستانیان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۵,۵۴۰ مدرس: علی خسروی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۵,۵۵۶ مدرس: دکتر آزاده سهرابی نژاد مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۶,۵۸۵ مدرس: مصطفی مسافرین مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۵,۲۶۴ مدرس: محمدرضا فراهانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱۵ مدرس: نگین وحدت بیورزنی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۷۰ مدرس: امیر یاری مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱۰ مدرس: میلاد مرادی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۵۶۰ مدرس: امید چملاک مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱,۲۴۰ مدرس: ابراهیم غلامی روچی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۸۲۸ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱,۰۳۰ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۴۶ مدرس: رحیمه صادقی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۷۴۹ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۹۷ مدرس: مصطفی جمشیدی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۳۵۸ مدرس: امید چملاک مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید