×
مجموعه آموزش‌ مهندسی الکترونیک

مجموعه آموزش‌ مهندسی الکترونیک

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۴۵ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۵۱ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۰,۱۴۱ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۲۳ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۷,۴۷۴ مدرس: ابوذر تمسکنی زاهدی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۶,۰۰۳ مدرس: علی پورحسین مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۳,۲۵۳ مدرس: نارگ راتوس مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۵۵ مدرس: میلاد مرادی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۵,۲۰۹ مدرس: پویان جلالی نیک مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۷,۴۱۹ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۷,۴۲۸ مدرس: علی غفارپور مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۵,۰۲۵ مدرس: ابوذر تمسکنی زاهدی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۵,۸۴۱ مدرس: محمدامین مصلایی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۵,۷۴۳ مدرس: محسن صادقی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۳,۹۲۶ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۱۹ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۵۴ مدرس: میلاد مرادی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۴,۴۳۱ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۳,۲۵۸ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۲,۱۱۱ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۲,۷۶۵ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۲,۰۴۲ مدرس: نوید ضرابی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۲۴۰ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۲,۰۱۳ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۲۱ مدرس: دکتر حمیدرضا سیم چی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۵۸ مدرس: سید محمد اسماعیل مدنی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۴۹۱ مدرس: محسن علی اکبرلو مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۱۶۴ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۱۳۴ مدرس: محسن علی اکبرلو مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۵۵ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۱۰ مدرس: سینا مودتی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۱,۱۵۴ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۵۱ مدرس: دکتر سلمان حاجی‌ آقاسی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۳۹ مدرس: سید امیرحسین میرحق جو لنگرودی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۵۲۵ مدرس: سجاد وردست مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۱,۲۵۶ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۱۱۶ مدرس: یاسر دکامئی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۳,۱۱۰ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۲۵ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۱,۲۹۸ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۲۵ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۱۵ مدرس: دکتر راضیه اسکندری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۵۶۹ مدرس: مهدی خالقی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۱۰۵ مدرس: محمود ثابت کیش مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۸۲۷ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۱,۳۸۱ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۱۷۱ مدرس: فرهاد فولادی نیا مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۴۶ مدرس: سجاد سلطانیان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۷۰۳ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۳۰ مدرس: فرهاد فولادی نیا مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۵۵ مدرس: سید عابد ذوالنوری مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۳۲۴ مدرس: سجاد وردست مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۲۱ مدرس: یگانه آقامحمدی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۸۵۸ مدرس: سید عابد ذوالنوری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۴۰۳ مدرس: امیرحسین مهرفر مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۱۷ مدرس: سعید ذبیحی خسروشاهی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۲۵۷ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۱۷ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید