×
مجموعه آموزش نرم افزارهای مهندسی برق

مجموعه آموزش نرم افزارهای مهندسی برق

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۸۹ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۷۹ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۵,۷۴۲ مدرس: محسن صادقی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۳,۲۴۴ مدرس: نارگ راتوس مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۴,۵۴۶ مدرس: رحمت اله خضری مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۲,۸۱۶ مدرس: سپهر ابیانه مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۵,۸۳۹ مدرس: محمدامین مصلایی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲,۱۶۴ مدرس: عبدالرضا عزیزی کوچکسرایی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۵,۲۰۵ مدرس: پویان جلالی نیک مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱,۹۲۶ مدرس: پیام اشتیاقی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۱,۱۲۰ مدرس: علیرضا رمضانیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۴,۰۷۶ مدرس: حسین مهدی نیا رودسری مدت زمان آموزش: ۳۱ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۳,۷۷۷ مدرس: محمدامین مصلایی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۲,۹۰۳ مدرس: دکتر مجتبی گیلوانژاد مدت زمان آموزش: ۱۸ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱,۲۳۰ مدرس: شایان رزاقی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱,۰۷۳ مدرس: پیام اشتیاقی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۱,۱۵۷ مدرس: سپهر ابیانه مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۲,۰۵۰ مدرس: مصطفی کاتبی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۱,۳۱۳ مدرس: محمدحسین سعادت فر مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۴۶۵ مدرس: مهدی اکبری جعفرآبادی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۱,۲۴۲ مدرس: مرتضی مرادی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۱,۰۴۰ مدرس: الهام سادات سید محمد مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۱,۴۸۷ مدرس: مصطفی کاتبی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۸۸۹ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۱,۰۱۳ مدرس: علی نورآذر مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۹۵۷ مدرس: مهدی حاج محمدی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۶۸۳ مدرس: حمیدرضا پیرجمادی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۹۹۱ مدرس: مصطفی کاتبی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۱۱۳ مدرس: آرش برقی کار مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۷۷۳ مدرس: علیرضا خسروانی فرد مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۷۸۱ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۳۷۵ مدرس: پیام اشتیاقی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۸۲۶ مدرس: مرتضی مرادی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۸۵۷ مدرس: سید عابد ذوالنوری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۳۷۶ مدرس: پیام اشتیاقی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۵۶۹ مدرس: فرهاد عباس نژاد مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۳۴۰ مدرس: پیام اشتیاقی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۳۶۱ مدرس: سبحان صوفی مولودی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۲۵۲ مدرس: مجید روشنائی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۱۷۴ مدرس: دکتر امین عطارزاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۵۵۷ مدرس: دکتر عادل زکی پور مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۹۱۱ مدرس: ملیحه عرب ناصری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۲۳۱ مدرس: آرش برقی کار مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۳۶۹ مدرس: مرتضی مرادی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۱۷۱ مدرس: فرهاد فولادی نیا مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۲۰۴ مدرس: مصطفی کاتبی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۱,۰۲۱ مدرس: رحمت اله خضری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۲۲۳ مدرس: سجاد جودکی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۲۵۱ مدرس: محمدجواد حقی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۱,۳۹۹ مدرس: امین شکری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۴۲۰ مدرس: عمادالدین ضیاء خدادادیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۲۵۷ مدرس: احمد ملکی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۴۷۴ مدرس: سید محمد شبیری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
52
تعداد دانشجویان: ۴۹۳ مدرس: محمود موسوی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
53
تعداد دانشجویان: ۱,۲۶۵ مدرس: سجاد صولت مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
54
تعداد دانشجویان: ۲۹۰ مدرس: پیام اشتیاقی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
55
تعداد دانشجویان: ۴۳۰ مدرس: میلاد سلطانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
56
تعداد دانشجویان: ۶۷ مدرس: اصلان نوری مقدم مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
57
تعداد دانشجویان: ۶۶ مدرس: کیان اسماعیلیان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
58
تعداد دانشجویان: ۳۶ مدرس: امیرعلی محجوب مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
59
تعداد دانشجویان: ۴۶ مدرس: سجاد سلطانیان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
60
تعداد دانشجویان: ۳۴ مدرس: سید علی اسلامی مدت زمان آموزش: ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
61
تعداد دانشجویان: ۵۴ مدرس: سید عابد ذوالنوری مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
62
تعداد دانشجویان: ۱۱۶ مدرس: یاسر دکامئی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
63
تعداد دانشجویان: ۳۰ مدرس: فرهاد فولادی نیا مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
64
تعداد دانشجویان: ۴۳ مدرس: محمد رحمانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
65
تعداد دانشجویان: ۱۵۱ مدرس: محمد امین رستمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
66
تعداد دانشجویان: ۱۲۵ مدرس: آرش حیدری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
67
تعداد دانشجویان: ۴۶۲ مدرس: سید امید شاهی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
68
تعداد دانشجویان: ۲۳۶ مدرس: عفت ندری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
69
تعداد دانشجویان: ۴۰۱ مدرس: فرشید فروتن مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
70
تعداد دانشجویان: ۴۲ مدرس: محمد پاشایی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
71
تعداد دانشجویان: ۳۰۹ مدرس: سید وحید صالح مدت زمان آموزش: ۳ ساعت
یادگیری را شروع کنید
72
تعداد دانشجویان: ۳۸ مدرس: حمیدرضا پیرجمادی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
73
تعداد دانشجویان: ۳۸ مدرس: اویس غلامی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
74
تعداد دانشجویان: ۴۰ مدرس: آرش رحیمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
75
تعداد دانشجویان: ۱۳۰ مدرس: علیرضا خواجه وندی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
76
تعداد دانشجویان: ۱۰۳ مدرس: سید امیرحسین میرحق جو لنگرودی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
77
تعداد دانشجویان: ۳۸ مدرس: سید امیرحسین میرحق جو لنگرودی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
78
تعداد دانشجویان: ۲۴ مدرس: کیان اسماعیلیان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
79
تعداد دانشجویان: ۶ مدرس: سحر سهرابی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید