×
مجموعه آموزش ارزهای دیجیتال

مجموعه آموزش ارزهای دیجیتال

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۸۵ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۴ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۴,۶۰۶ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱۱,۳۱۲ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۴,۷۹۱ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۲,۵۳۶ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۴,۲۰۷ مدرس: دکتر فرزاد تحریری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱۲,۶۶۳ مدرس: مهدی صالحی فرهادپور مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۹,۳۲۴ مدرس: مهدی صالحی فرهادپور مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۳,۵۵۹ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۴۹۲ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۲۳ مدرس: مهدی صالحی فرهادپور مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱,۳۷۰ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱,۳۱۸ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱,۲۷۸ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید