×
مجموعه آموزش مهندسی کنترل

مجموعه آموزش مهندسی کنترل

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۵۲۲ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۶۳ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۳۴ مدرس: دکتر مریم محمودی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۲,۶۷۹ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۲۰ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۴۶۸ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۴,۸۰۶ مدرس: ایمان صفری مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۳۰۶ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۳۸ مدرس: محمدجواد مرآتی شیرازی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۲,۳۰۴ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۴۲ مدرس: عرفان نجابت مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۱۵۱ مدرس: محمد امین رستمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۲,۳۸۹ مدرس: مهرداد خلجی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۴۹۱ مدرس: محسن علی اکبرلو مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۲۹۲ مدرس: امیرحسین غلامی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۲۶۳ مدرس: محمد ساریخانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱,۲۹۸ مدرس: مهرداد رجبعلی فردی مدت زمان آموزش: ۲۶ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۳,۴۳۹ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۲۶۱ مدرس: دکتر حامد ابراهیمی ملاباشی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۲,۷۲۸ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۱۳۴ مدرس: محسن علی اکبرلو مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۵۵ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۴۴ مدرس: محمد رحمانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۱,۶۱۸ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۱,۱۷۸ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۱۷ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۱۲۵ مدرس: آرش حیدری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۳۸ مدرس: اویس غلامی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۱,۷۹۹ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۱,۲۳۷ مدرس: مهرداد رجبعلی فردی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۱,۲۲۰ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۱,۴۳۵ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۷۲۵ مدرس: کمال جعفریان دهکردی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۲,۱۳۶ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۱,۱۸۴ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۱,۶۱۱ مدرس: مهرداد رجبعلی فردی مدت زمان آموزش: ۳۲ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۳۷۲ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۶۵۴ مدرس: امیرحسین غلامی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۸۳۴ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۲۲۰ مدرس: عقیل احمدی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۱,۲۰۹ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۱,۳۲۸ مدرس: محسن زارع مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۱,۴۵۲ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۱,۳۵۶ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۶۷ مدرس: محمدمهدی سوری مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۷۲۹ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۴۱۵ مدرس: مهرداد رجبعلی فردی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۶۵۱ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۱,۷۶۸ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۹۲۴ مدرس: محمود مولا مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۱,۱۵۴ مدرس: سید ابوالفضل یاسینی شیاده مدت زمان آموزش: ۱۸ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۴۰۱ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۱,۶۳۷ مدرس: ایمان صفری مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۲۹۶ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۱۹ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
52
تعداد دانشجویان: ۵۱۳ مدرس: محمود مولا مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
53
تعداد دانشجویان: ۹۲۲ مدرس: محمدرضا کاویان پور مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
54
تعداد دانشجویان: ۱,۱۵۸ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
55
تعداد دانشجویان: ۲۶ مدرس: محمدجواد زلقی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
56
تعداد دانشجویان: ۵۸۰ مدرس: محمود مولا مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
57
تعداد دانشجویان: ۳۸۰ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
58
تعداد دانشجویان: ۱۷ مدرس: سعید ذبیحی خسروشاهی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
59
تعداد دانشجویان: ۵۲۷ مدرس: علی اکبر استارمی مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
60
تعداد دانشجویان: ۳۶۴ مدرس: مهرداد رجبعلی فردی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
61
تعداد دانشجویان: ۵۲۴ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
62
تعداد دانشجویان: ۲۸۸ مدرس: محمدرضا دسترنج مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
63
تعداد دانشجویان: ۳۶۹ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید