×
مجموعه آموزش مهندسی عمران

مجموعه آموزش مهندسی عمران

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۶۳۱ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۸۲ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۳,۴۹۵ مدرس: مهدی جنگجو مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۷,۳۶۱ مدرس: امین رضائی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۳,۵۸۷ مدرس: سهند سلیلی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۳,۹۸۶ مدرس: محمود شفیع پور بروجنی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۴,۵۱۲ مدرس: امین رضائی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۵,۵۰۱ مدرس: امین خدارحمی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۳,۶۸۱ مدرس: محمد فیروزی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۳,۱۲۲ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۴,۸۰۹ مدرس: علی شیرافکن مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۲,۷۴۳ مدرس: فرشاد پاسبانی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۳,۷۹۲ مدرس: آرمان حسن زاده مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۳,۹۶۲ مدرس: سید فرزاد مدرسی زاده مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۲,۷۵۲ مدرس: مریم سینایی نژاد مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۴,۵۰۶ مدرس: سید فرزاد مدرسی زاده مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۱,۷۵۳ مدرس: محمد دیدبان مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱,۳۱۶ مدرس: معید ذهبیون مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۳,۲۶۳ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۹ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۲,۰۶۳ مدرس: دکتر احسان عمرانیان مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۱,۸۲۵ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۲,۰۲۶ مدرس: علی قاسمی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۱,۵۱۴ مدرس: آرش سلیمانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۱,۵۴۴ مدرس: مجیدرضا آخوندان مدت زمان آموزش: ۲۳ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۲۹۵ مدرس: مجتبی زارع مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۴۹۳ مدرس: آرش رحیمی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۵۹۶ مدرس: فرشاد پاسبانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۲,۹۰۲ مدرس: فرشید حقی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۱,۹۴۰ مدرس: سید مسعود شیرخورشیدی مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۱,۱۳۰ مدرس: محمدرضا زمانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۴۴۱ مدرس: امیدرضا چرخی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۲,۰۷۸ مدرس: احسان عرفانی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۷۶۰ مدرس: دکتر مهدی صاحبی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۱,۸۴۹ مدرس: مجیدرضا آخوندان مدت زمان آموزش: ۱۹ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۷۲۶ مدرس: احسان عرفانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۱,۲۵۱ مدرس: هادی سرمستی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۱,۲۲۴ مدرس: علی قاسمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۱,۶۶۹ مدرس: سهند سلیلی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۱,۶۴۷ مدرس: دکتر حمیدرضا عباسیان جهرمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۹۰۱ مدرس: مجیدرضا آخوندان مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۱,۳۰۸ مدرس: ارسلان بهزادی پور مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۱,۳۲۷ مدرس: فاطمه ولیخواه مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۹۰۶ مدرس: مجیدرضا آخوندان مدت زمان آموزش: ۱۸ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۳۷۲ مدرس: دکتر ساناز کاظم زاده آزاد مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۹۰۸ مدرس: محمدرضا بابادایی سامانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۱,۰۶۴ مدرس: فاطمه ولیخواه مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۷۳۱ مدرس: مجیدرضا آخوندان مدت زمان آموزش: ۱۸ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۵۱۵ مدرس: مصطفی قاسملو مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۳۰۸ مدرس: محمد غمگسار ناصری مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۸۶۶ مدرس: مازیار ابوالحسنی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۶۴۹ مدرس: کیا خادمی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۳۳۰ مدرس: سعید غلامی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۱,۲۷۲ مدرس: مجیدرضا آخوندان مدت زمان آموزش: ۲۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
52
تعداد دانشجویان: ۴۳ مدرس: شهاب اسدی آقبلاغی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
53
تعداد دانشجویان: ۱۴۴ مدرس: علی نجفی زاده مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
54
تعداد دانشجویان: ۱۳۳ مدرس: نیلوفر ایمانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
55
تعداد دانشجویان: ۱۲۱ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
56
تعداد دانشجویان: ۵۱ مدرس: دکتر برهان روستا ناوی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
57
تعداد دانشجویان: ۵۱ مدرس: مرتضی دهقان مدت زمان آموزش: ۱۷ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
58
تعداد دانشجویان: ۳۲۷ مدرس: حسین پورساعی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
59
تعداد دانشجویان: ۷۰۸ مدرس: حسام عبدی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
60
تعداد دانشجویان: ۱۴۹ مدرس: امیر لشکری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
61
تعداد دانشجویان: ۶۴ مدرس: اصلان نوری مقدم مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
62
تعداد دانشجویان: ۸۴ مدرس: امیر کرمی متین مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
63
تعداد دانشجویان: ۷۱ مدرس: دکتر نوید ندیمی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
64
تعداد دانشجویان: ۴۳ مدرس: محمد مساوات مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
65
تعداد دانشجویان: ۲۴ مدرس: مجیدرضا آخوندان مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
66
تعداد دانشجویان: ۵۲۶ مدرس: محمدحسن سیفی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
67
تعداد دانشجویان: ۱۵ مدرس: محمدمهدی سوری مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
68
تعداد دانشجویان: ۴۳۲ مدرس: ابوذر زارع خفری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
69
تعداد دانشجویان: ۲۷ مدرس: دکتر مهدی رحمتی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
70
تعداد دانشجویان: ۱,۱۹۳ مدرس: معید ذهبیون مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
71
تعداد دانشجویان: ۱۲۶ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
72
تعداد دانشجویان: ۲۴۶ مدرس: فاطمه اسماعیلی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
73
تعداد دانشجویان: ۲۰۶ مدرس: الهام قائمی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
74
تعداد دانشجویان: ۱۱۱ مدرس: دکتر فرزین صالحپور اسکوئی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
75
تعداد دانشجویان: ۱۰۶ مدرس: دکتر مجید احسانی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
76
تعداد دانشجویان: ۳۸۸ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
77
تعداد دانشجویان: ۸۴۷ مدرس: دکتر احسان عمرانیان مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
78
تعداد دانشجویان: ۲۹۵ مدرس: عباس لطیفیان مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
79
تعداد دانشجویان: ۶۶۳ مدرس: رحیم شوقی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
80
تعداد دانشجویان: ۱۳ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
81
تعداد دانشجویان: ۴۷۰ مدرس: علی قاسمی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
82
تعداد دانشجویان: ۱۴۸ مدرس: آرش سلیمانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید