×
مجموعه آموزش مهندسی عمران

مجموعه آموزش مهندسی عمران

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۶۶۹ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۹۰ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۴,۰۶۸ مدرس: مهدی جنگجو مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۷,۷۳۸ مدرس: امین رضائی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۳,۷۴۱ مدرس: سهند سلیلی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۴,۰۹۳ مدرس: محمود شفیع پور بروجنی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۴,۶۱۴ مدرس: امین رضائی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۵,۷۷۵ مدرس: امین خدارحمی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۳,۹۳۶ مدرس: محمد فیروزی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۳,۱۹۴ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۴,۹۲۱ مدرس: علی شیرافکن مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۲,۸۰۱ مدرس: فرشاد پاسبانی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۳,۸۵۲ مدرس: آرمان حسن زاده مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۴,۰۱۸ مدرس: سید فرزاد مدرسی زاده مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۲,۷۸۳ مدرس: مریم سینایی نژاد مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۴,۷۱۹ مدرس: سید فرزاد مدرسی زاده مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۱,۷۹۷ مدرس: محمد دیدبان مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۳,۳۳۶ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۹ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۲,۱۸۸ مدرس: دکتر احسان عمرانیان مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۱,۳۴۷ مدرس: معید ذهبیون مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۱,۸۶۹ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۱,۵۶۴ مدرس: آرش سلیمانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۲,۰۸۹ مدرس: علی قاسمی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۱,۵۶۲ مدرس: مجیدرضا آخوندان مدت زمان آموزش: ۲۳ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۳۰۸ مدرس: مجتبی زارع مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۶۰۸ مدرس: فرشاد پاسبانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۵۱۰ مدرس: آرش رحیمی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۳,۰۷۶ مدرس: فرشید حقی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۱,۹۹۵ مدرس: سید مسعود شیرخورشیدی مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۱,۲۴۸ مدرس: محمدرضا زمانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۴۶۳ مدرس: امیدرضا چرخی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۲,۱۰۳ مدرس: احسان عرفانی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۷۸۹ مدرس: دکتر مهدی صاحبی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۱,۸۷۵ مدرس: مجیدرضا آخوندان مدت زمان آموزش: ۱۹ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۱,۲۷۴ مدرس: هادی سرمستی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۱,۲۵۲ مدرس: علی قاسمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۷۴۶ مدرس: احسان عرفانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۱,۷۰۴ مدرس: سهند سلیلی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۱,۶۸۶ مدرس: دکتر حمیدرضا عباسیان جهرمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۱,۳۴۷ مدرس: ارسلان بهزادی پور مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۹۱۰ مدرس: مجیدرضا آخوندان مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۱,۳۵۲ مدرس: فاطمه ولیخواه مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۹۱۹ مدرس: مجیدرضا آخوندان مدت زمان آموزش: ۱۸ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۳۸۷ مدرس: دکتر ساناز کاظم زاده آزاد مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۹۳۴ مدرس: محمدرضا بابادایی سامانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۱,۰۸۳ مدرس: فاطمه ولیخواه مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۷۴۰ مدرس: مجیدرضا آخوندان مدت زمان آموزش: ۱۸ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۵۲۵ مدرس: مصطفی قاسملو مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۳۱۴ مدرس: محمد غمگسار ناصری مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۶۷۹ مدرس: کیا خادمی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۸۸۷ مدرس: مازیار ابوالحسنی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۳۵۸ مدرس: سعید غلامی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۱۸۱ مدرس: نیلوفر ایمانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
52
تعداد دانشجویان: ۲۰ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
53
تعداد دانشجویان: ۱۲۳ مدرس: دکتر فرزین صالحپور اسکوئی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
54
تعداد دانشجویان: ۳۰ مدرس: دکتر مهدی رحمتی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
55
تعداد دانشجویان: ۱۳ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
56
تعداد دانشجویان: ۱۶ مدرس: معصومه جعفرزاده مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
57
تعداد دانشجویان: ۱۱۲ مدرس: دکتر مجید احسانی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
58
تعداد دانشجویان: ۲۰ مدرس: میلاد حیرانی پور مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
59
تعداد دانشجویان: ۲۹ مدرس: محمدمهدی سوری مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
60
تعداد دانشجویان: ۶۷ مدرس: اصلان نوری مقدم مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
61
تعداد دانشجویان: ۶۵ مدرس: شهاب اسدی آقبلاغی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
62
تعداد دانشجویان: ۷۱ مدرس: مرتضی دهقان مدت زمان آموزش: ۱۷ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
63
تعداد دانشجویان: ۷۶ مدرس: دکتر نوید ندیمی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
64
تعداد دانشجویان: ۱۵۱ مدرس: علی نجفی زاده مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
65
تعداد دانشجویان: ۳۹۹ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
66
تعداد دانشجویان: ۶۲ مدرس: دکتر برهان روستا ناوی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
67
تعداد دانشجویان: ۵۵۳ مدرس: محمدحسن سیفی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
68
تعداد دانشجویان: ۳۳ مدرس: مجیدرضا آخوندان مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
69
تعداد دانشجویان: ۷۱۰ مدرس: رحیم شوقی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
70
تعداد دانشجویان: ۳۲ مدرس: دکتر امین رضاپور آهنگر مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
71
تعداد دانشجویان: ۱,۴۹۸ مدرس: مجیدرضا آخوندان مدت زمان آموزش: ۲۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
72
تعداد دانشجویان: ۸۹۴ مدرس: دکتر احسان عمرانیان مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
73
تعداد دانشجویان: ۸۹۳ مدرس: حسام عبدی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
74
تعداد دانشجویان: ۱,۲۴۷ مدرس: معید ذهبیون مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
75
تعداد دانشجویان: ۱۰۵ مدرس: محمد مساوات مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
76
تعداد دانشجویان: ۱۷۱ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
77
تعداد دانشجویان: ۱۷۵ مدرس: امیر لشکری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
78
تعداد دانشجویان: ۳۶۴ مدرس: حسین پورساعی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
79
تعداد دانشجویان: ۴۷۶ مدرس: ابوذر زارع خفری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
80
تعداد دانشجویان: ۹۸ مدرس: امیر کرمی متین مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
81
تعداد دانشجویان: ۲۷۵ مدرس: فاطمه اسماعیلی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
82
تعداد دانشجویان: ۳۰ مدرس: دکتر مهدی شاداب فر مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
83
تعداد دانشجویان: ۳۰ مدرس: محمد معمار افتخاری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
84
تعداد دانشجویان: ۳۳۴ مدرس: عباس لطیفیان مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
85
تعداد دانشجویان: ۱۰ مدرس: محمدمهدی سوری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
86
تعداد دانشجویان: ۲۵ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۷ ساعت
یادگیری را شروع کنید
87
تعداد دانشجویان: ۲۲۱ مدرس: الهام قائمی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
88
تعداد دانشجویان: ۱۴۱ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
89
تعداد دانشجویان: ۵۰۱ مدرس: علی قاسمی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
90
تعداد دانشجویان: ۱۴۹ مدرس: آرش سلیمانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید