×
مجموعه آموزش نرم افزارهای مهندسی عمران

مجموعه آموزش نرم افزارهای مهندسی عمران

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۱۹ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۸۵ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۴,۱۱۱ مدرس: مهدی جنگجو مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۴,۹۲۸ مدرس: علی شیرافکن مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۵,۷۸۴ مدرس: امین خدارحمی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۴,۰۹۹ مدرس: محمود شفیع پور بروجنی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۳۸ مدرس: امین رمضان تیتکانلو مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۶۵۶ مدرس: امین باقری مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱۵۸ مدرس: حسین اسلامی همت آبادی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۳,۳۴۳ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۹ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۳,۱۹۷ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۳,۸۵۴ مدرس: آرمان حسن زاده مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۲,۸۰۸ مدرس: فرشاد پاسبانی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۲۳ مدرس: کیان آغنی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱,۸۰۳ مدرس: محمد دیدبان مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۲,۱۲۴ مدرس: آرمان حسن زاده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۳,۷۴۵ مدرس: سهند سلیلی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۴,۰۲۱ مدرس: سید فرزاد مدرسی زاده مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۲,۰۹۵ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۸ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۲۰ مدرس: محمد دیدبان مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۹۰۳ مدرس: دکتر احسان عمرانیان مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۹۰۷ مدرس: دکتر امین رضاپور آهنگر مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۲,۵۳۹ مدرس: علی شیرافکن مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۱,۳۵۰ مدرس: معید ذهبیون مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۱,۸۷۰ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۱,۵۷۰ مدرس: آرش سلیمانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۲,۱۰۷ مدرس: احسان عرفانی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۱,۱۷۱ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۲,۷۸۶ مدرس: مریم سینایی نژاد مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۱۲۴ مدرس: مریم یارعلی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۶۹۷ مدرس: رامتین چرغنده مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۱۱ مدرس: نوید گروسی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۷۶۴ مدرس: کیان آغنی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۷۱۲ مدرس: نگین بینش مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۹۳۶ مدرس: محمدرضا بابادایی سامانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۵۵۵ مدرس: محمدحسن سیفی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۳۹۲ مدرس: سینا موسوی راد مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۹۵۷ مدرس: مهرنوش امتی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۱,۵۰۱ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۶۷۹ مدرس: محمدرضا سعادتی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۴۸۵ مدرس: رضا مختاری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۴۲۰ مدرس: علی نوری شمیرانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۱۱۵ مدرس: مهدی نساری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۲۸۲ مدرس: امین صادقی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۳۸ مدرس: مهدی قیم شاهی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۶ مدرس: مجتبی امینی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۳۶۴ مدرس: آرمین مقیمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۵۹۶ مدرس: ایوب حاذق کوچه باغی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۶۱۰ مدرس: فرشاد پاسبانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۶۷۰ مدرس: سجاد محمدی فر مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۳۷۹ مدرس: احمد فردوسی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۹۸ مدرس: اسماعیل عابدی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۱۴۳ مدرس: محمد کریمی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
52
تعداد دانشجویان: ۵۴ مدرس: محمدجواد مرآتی شیرازی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
53
تعداد دانشجویان: ۳۲۷ مدرس: ملیکا رستمی جاوید مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
54
تعداد دانشجویان: ۴۱ مدرس: آرش رحیمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
55
تعداد دانشجویان: ۱,۰۱۳ مدرس: آرمین ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
56
تعداد دانشجویان: ۴۶۵ مدرس: مهشاد فانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
57
تعداد دانشجویان: ۳۳۵ مدرس: شایان قادری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
58
تعداد دانشجویان: ۴۴۰ مدرس: محمدرضا عبدزاده سراج منیر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
59
تعداد دانشجویان: ۳۶ مدرس: محمدرضا حسن نژاد وایانی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
60
تعداد دانشجویان: ۳۶ مدرس: محمدبهداد محمدی دامناب مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
61
تعداد دانشجویان: ۱۶ مدرس: فاطمه اسماعیلی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
62
تعداد دانشجویان: ۱۰۰ مدرس: محسن چشمی مقدم مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
63
تعداد دانشجویان: ۲۱ مدرس: میلاد حیرانی پور مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
64
تعداد دانشجویان: ۴۴۵ مدرس: میثم رمضانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
65
تعداد دانشجویان: ۴۱۲ مدرس: حامد خانی پردنجانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
66
تعداد دانشجویان: ۹۳ مدرس: مهرنوش امتی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
67
تعداد دانشجویان: ۱۱ مدرس: علی قاسمی فرد مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
68
تعداد دانشجویان: ۱۷۰ مدرس: دکتر مهدی شاداب فر مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
69
تعداد دانشجویان: ۱,۰۱۲ مدرس: مصطفی جمشیدی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
70
تعداد دانشجویان: ۱۷۳ مدرس: مصطفی خاوری مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
71
تعداد دانشجویان: ۱۵۰ مدرس: آرش سلیمانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
72
تعداد دانشجویان: ۹۹۲ مدرس: جواد پالیزوان زند مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
73
تعداد دانشجویان: ۶۷ مدرس: حبیب رسا مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
74
تعداد دانشجویان: ۲۲۴ مدرس: بهزاد کریم‌ پور مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
75
تعداد دانشجویان: ۴۲ مدرس: مهدی کریمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
76
تعداد دانشجویان: ۲۲۲ مدرس: حبیب رسا مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
77
تعداد دانشجویان: ۱۱۳ مدرس: آرش رحیمی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
78
تعداد دانشجویان: ۱۹ مدرس: مجید تدین مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
79
تعداد دانشجویان: ۷۸ مدرس: امیرمحمد شیخ اسدی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
80
تعداد دانشجویان: ۳۸۹ مدرس: وحیدرضا قره‌ باغی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
81
تعداد دانشجویان: ۱۱۲ مدرس: دکتر مهدی شاداب فر مدت زمان آموزش: ۲ ساعت
یادگیری را شروع کنید
82
تعداد دانشجویان: ۳۹۲ مدرس: بهزاد کریم‌ پور مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
83
تعداد دانشجویان: ۱۶ مدرس: معصومه جعفرزاده مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
84
تعداد دانشجویان: ۱۹ مدرس: فریبا نیک نژاد مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
85
تعداد دانشجویان: ۲۹۸ مدرس: شایان قادری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید