×
مجموعه آموزش مهندسی شیمی

مجموعه آموزش مهندسی شیمی

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۷۸ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۹۳ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۴,۲۹۷ مدرس: سمانه آشناگر مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۲,۸۰۱ مدرس: سمانه آشناگر مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۳,۵۲۰ مدرس: سمانه آشناگر مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۲,۴۱۵ مدرس: دکتر مژگان ایوبی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۶۷۱ مدرس: سمانه آشناگر مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۹۴۳ مدرس: حمیدرضا اکرمی فرد مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱,۷۱۶ مدرس: دکتر مژگان ایوبی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۲,۴۷۴ مدرس: زهرا منتظری مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۱,۷۷۰ مدرس: حسین خاکپور مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۴,۶۵۷ مدرس: شیما قنواتی نسب مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۱,۳۵۸ مدرس: آزاده کردزاده مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۹۸۵ مدرس: سمانه آشناگر مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱,۸۷۴ مدرس: دکتر مژگان ایوبی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۹۹۸ مدرس: حسین خاکپور مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۱,۳۹۰ مدرس: احسان اکبری مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۵۲۵ مدرس: دکتر ماهرخ باقرشیرودی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۸۱۹ مدرس: سینا شکرسخن مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۱,۲۰۲ مدرس: حامد حیدریان مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۷۵۹ مدرس: حسین خاکپور مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۷۵۲ مدرس: میثم عطائی مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۶۴۳ مدرس: دکتر مژگان ایوبی مدت زمان آموزش: ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۵۶۵ مدرس: آرش عباسی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۶۶۴ مدرس: حسین خاکپور مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۱,۱۹۴ مدرس: میثم عطائی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۶۴۷ مدرس: دکتر پریسا زرداری مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۵۶۰ مدرس: دکتر محمد مهدی نمازی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۹۴۰ مدرس: دکتر مژگان ایوبی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۴۸۷ مدرس: میثم عطائی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۸۸۸ مدرس: دکتر محمدحسین اقبال احمدی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۷۴۵ مدرس: دکتر سمیرا بیرامی سلطان مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۳۶۶ مدرس: میثم عطائی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۴۰۰ مدرس: میثم عطائی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۱۸۴ مدرس: سهراب نیک آذر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۲۳۶ مدرس: میثم عطائی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۳۰۳ مدرس: دکتر مژگان ایوبی مدت زمان آموزش: ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۳۵۴ مدرس: حسین خاکپور مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۴۰۳ مدرس: میثم عطائی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۱۹۷ مدرس: میثم عطائی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۳۷۸ مدرس: دکتر مرضیه نوری مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۲۴۰ مدرس: زینب پیرامن مدت زمان آموزش: ۳ ساعت
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۴۰۳ مدرس: سمانه آشناگر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۳۲۵ مدرس: دکتر آزاده شهریاری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۱۷۳ مدرس: حسین خاکپور مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۲۱۷ مدرس: دکتر معصومه محب مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۲۸۲ مدرس: حسین خاکپور مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۲۸ مدرس: آرش عباسی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۵۱ مدرس: رضا محمودی مهران مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۲۲ مدرس: رضوان کاوسی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۵۴ مدرس: دکتر محمدحسین اقبال احمدی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۲۰ مدرس: مهران افراشی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۷۱ مدرس: مرتضی دهقان مدت زمان آموزش: ۱۷ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
52
تعداد دانشجویان: ۹۵ مدرس: دکتر مرضیه سرافرازی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
53
تعداد دانشجویان: ۵۳ مدرس: فهیمه نورابی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
54
تعداد دانشجویان: ۲۶ مدرس: دکتر الهه عابدی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
55
تعداد دانشجویان: ۱۹ مدرس: دکتر شاهین خوش آرای مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
56
تعداد دانشجویان: ۵۰ مدرس: دکتر محمد روستایی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
57
تعداد دانشجویان: ۳۴ مدرس: دکتر مژده شعبانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
58
تعداد دانشجویان: ۷۱ مدرس: سهراب نیک آذر مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
59
تعداد دانشجویان: ۵۸ مدرس: میثم عطائی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
60
تعداد دانشجویان: ۱۳۸ مدرس: آزاده کردزاده مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
61
تعداد دانشجویان: ۱۱۲ مدرس: دکتر مجید احسانی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
62
تعداد دانشجویان: ۴۶ مدرس: فاطمه شهراب مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
63
تعداد دانشجویان: ۱۸۱ مدرس: سیده معصومه سادات میرنظامی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
64
تعداد دانشجویان: ۸۵ مدرس: عباس محمدی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
65
تعداد دانشجویان: ۱۲۴ مدرس: دکتر محمدحسین اقبال احمدی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
66
تعداد دانشجویان: ۱۴۴ مدرس: زهرا گودینی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
67
تعداد دانشجویان: ۳۲ مدرس: دکتر مریم محمودی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
68
تعداد دانشجویان: ۴۶۷ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
69
تعداد دانشجویان: ۲۱ مدرس: دکتر حمیدرضا سیم چی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
70
تعداد دانشجویان: ۳۸۵ مدرس: محمد آشتیانی سرشت مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
71
تعداد دانشجویان: ۲۴۰ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
72
تعداد دانشجویان: ۱۷۵ مدرس: امیر لشکری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
73
تعداد دانشجویان: ۱۰ مدرس: مهدی حسینخانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
74
تعداد دانشجویان: ۲۷۷ مدرس: عباس دری مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
75
تعداد دانشجویان: ۱۶۳ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
76
تعداد دانشجویان: ۴۸ مدرس: مریم روستایی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
77
تعداد دانشجویان: ۸ مدرس: دکتر معصومه شیرزاد مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
78
تعداد دانشجویان: ۲۵۹ مدرس: دکتر حامد ابراهیمی ملاباشی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
79
تعداد دانشجویان: ۱۴۰ مدرس: پردیس نادراصلی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
80
تعداد دانشجویان: ۱۸۷ مدرس: دکتر مژگان ایوبی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
81
تعداد دانشجویان: ۱۱۰ مدرس: پریسا بیات مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
82
تعداد دانشجویان: ۶۵ مدرس: حانیه احمدی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
83
تعداد دانشجویان: ۶ مدرس: شهرزاد مدنی اصفهانی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
84
تعداد دانشجویان: ۹ مدرس: شبنم فخری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
86
تعداد دانشجویان: ۱۷۳ مدرس: ستار زواری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
87
تعداد دانشجویان: ۵۶ مدرس: آزاده کردزاده مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
88
تعداد دانشجویان: ۱۱۸ مدرس: دکتر محمدحسین اقبال احمدی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
89
تعداد دانشجویان: ۶۲ مدرس: دکتر برهان روستا ناوی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
90
تعداد دانشجویان: ۱۳۷ مدرس: آرش عباسی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
91
تعداد دانشجویان: ۱۲۶ مدرس: هانیه مرادی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
92
تعداد دانشجویان: ۱۳۷ مدرس: دکتر معصومه محب مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
93
تعداد دانشجویان: ۴۵ مدرس: لیانا قاسمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید