×
مجموعه آموزش کتیا (CATIA)

مجموعه آموزش کتیا (CATIA)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۴۳ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۸ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۹۳۶ مدرس: کاوه چراغی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۲,۴۹۷ مدرس: مهسا شاه صنمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۲,۳۷۱ مدرس: حامد آهنگر دارابی مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱,۸۷۵ مدرس: امیر منعمیان اصفهانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۵۷۹ مدرس: مهسا شاه صنمی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۷۴۹ مدرس: علی تاجیک مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۶۰۹ مدرس: امیرمحمد بسطامی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱,۳۰۳ مدرس: مهدی مصلح آبادی فراهانی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۱,۰۱۶ مدرس: مهسا شاه صنمی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۷۶۰ مدرس: مهدی مصلح آبادی فراهانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۱,۰۴۸ مدرس: شاهین اسدی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱۴۷ مدرس: نبی الله پلنگ سوار مدت زمان آموزش: ۸ ساعت
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۴۱ مدرس: مهدی شمشیری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۲۰۸ مدرس: امیرمحمد بسطامی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۱۳ مدرس: مهدی شمشیری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۲۵۲ مدرس: نبی الله پلنگ سوار مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۳۲۲ مدرس: مهدی شمشیری مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۲۸۵ مدرس: نبی الله پلنگ سوار مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۴۷ مدرس: مهدی شمشیری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۱۷۰ مدرس: نبی الله پلنگ سوار مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۳۹ مدرس: مهدی شمشیری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۳۰۱ مدرس: نبی الله پلنگ سوار مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۷۳ مدرس: سجاد کولیوند مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۲۵۷ مدرس: مهدی شمشیری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۱۴۲ مدرس: آرش ایروانی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۶۶ مدرس: آرش ایروانی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۱,۰۸۰ مدرس: عقیل عاطفی منش مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۱۴۸ مدرس: نبی الله پلنگ سوار مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید