×
مجموعه آموزش برنامه نویسی سی شارپ

مجموعه آموزش برنامه نویسی سی شارپ

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۶۸ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۴ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۹,۸۹۸ مدرس: رشید شجاعی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۲,۳۱۱ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۴,۲۴۱ مدرس: رشید شجاعی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱,۹۷۹ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۹۲۶ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۴۳۵ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱,۴۴۸ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱,۳۷۸ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۷۷۶ مدرس: میثم حبیبی مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱,۳۳۰ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۹۲۶ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱,۱۰۹ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۸۶۸ مدرس: رضا خاجوی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۷۶۰ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۹۰۵ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۸۷۸ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۸۴۰ مدرس: بهروز دیندار مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۱,۲۲۶ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۷۳۸ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۷۸۰ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۱۹ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۷۴۱ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۸۰۹ مدرس: وحید باقی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۱,۱۸۷ مدرس: فرشید شاکری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۶۶۴ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۵۶۵ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۷۱۰ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۷۳۰ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۶ ساعت
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۷۰۰ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۴۶۹ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۲۸۶ مدرس: بهروز دیندار مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۲۸۱ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۴۸۷ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۳۹۰ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۳۷۴ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۳۰۵ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۱۶۵ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۱۸۲ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۱۲۲ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۸۹۶ مدرس: بهروز دیندار مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۳,۵۲۸ مدرس: علیرضا رحیمی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۵۸ مدرس: علیرضا بهارلوئی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۱۶۸ مدرس: طه رستمی درونکلا مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۳۲۸ مدرس: بهروز دیندار مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۲۵ مدرس: علی خاکباز مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید