×
مجموعه آموزش برنامه نویسی بیسیک فور اندروید (B4A)

مجموعه آموزش برنامه نویسی بیسیک فور اندروید (B4A)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۵۳ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۲ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۵۲ مدرس: حسین نوری کادیجانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۲,۳۴۱ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۳۷۶ مدرس: حسین نوری کادیجانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۶۴۰ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۳۲۵ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲۳۸ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱۷۰ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۴۵۵ مدرس: حسین نوری کادیجانی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۲۷۰ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۸۶ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۵۶ مدرس: داود گلی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۶۳ مدرس: محمدحسین نجات مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید