×
مجموعه آموزش اتوکد (AutoCAD)

مجموعه آموزش اتوکد (AutoCAD)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۶۳ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۹ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۴,۰۶۸ مدرس: مهدی جنگجو مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۳,۱۹۴ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۴,۹۲۱ مدرس: علی شیرافکن مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۳,۰۶۰ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۸۶۹ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۳,۳۳۶ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۹ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۲,۰۹۱ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۸ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱,۵۰۰ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۲,۵۳۶ مدرس: علی شیرافکن مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱,۱۰۵ مدرس: امیرحسین ستاریان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۶۷۹ مدرس: محمدرضا سعادتی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱,۰۱۳ مدرس: آرمین ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۴۱۸ مدرس: علی نوری شمیرانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱,۱۳۵ مدرس: معید ذهبیون,محمد یزدانی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۸۴۱ مدرس: معید ذهبیون,محمد یزدانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱۶ مدرس: محمد دیدبان مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۶۱ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۱۳ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۵۲ مدرس: احمد شریف پور مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید