×
مجموعه آموزش برنامه نویسی ASP.NET

مجموعه آموزش برنامه نویسی ASP.NET

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۰۳ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۵ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۳,۵۳۷ مدرس: نیما مسقدی مدت زمان آموزش: ۲۰ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱,۳۳۶ مدرس: عباس حافظی حقانی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۷۱۱ مدرس: علیرضا بهارلوئی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۳,۸۲۱ مدرس: میثم حبیبی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۷۱۸ مدرس: میثم حبیبی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲۴۱ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۲۸۲ مدرس: علیرضا بهارلوئی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۲۰ مدرس: بهراد طاهری نیا مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۹۱ مدرس: علیرضا بهارلوئی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۵۸ مدرس: علیرضا بهارلوئی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۱۴۲ مدرس: علیرضا بهارلوئی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱۵۹ مدرس: علیرضا بهارلوئی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱۰۷ مدرس: علیرضا بهارلوئی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۲۵ مدرس: علی خاکباز مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۲۶ مدرس: علیرضا بهارلوئی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید