×
مجموعه آموزش شبکه‌ های عصبی مصنوعی | مقدماتی تا پیشرفته

مجموعه آموزش شبکه‌ های عصبی مصنوعی | مقدماتی تا پیشرفته

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه
۷۴ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه
۸ عنوان آموزشی