×
مجموعه آموزش هوش مصنوعی

مجموعه آموزش هوش مصنوعی

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۴۹ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۲ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۲,۵۷۱ مدرس: سعید مظلومی راد مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱,۵۳۷ مدرس: سعید محققی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۷,۴۰۳ مدرس: دکتر محمد صبری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱۲,۲۰۳ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۲۸ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۲۶۲ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۶,۹۰۲ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۲,۷۷۲ مدرس: محمدجواد زمانی قلعه مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۵,۴۵۳ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۳۹۵ مدرس: سید علی کلامی‌ هریس مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۵,۹۷۳ مدرس: مسعود آتش پز مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۷,۵۰۲ مدرس: دکتر اسماعیل آتشپز گرگری مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۷,۵۷۸ مدرس: دکتر امیر حسین کیهانی پور مدت زمان آموزش: ۲۵ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۲۵۲ مدرس: سایه کارگری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۵,۱۲۸ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱۸ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۳۷۱ مدرس: سید علی کلامی‌ هریس مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۷۹۷ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۷,۷۴۳ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۲۰ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۴,۴۵۸ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۱۸ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۱,۹۱۲ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۳,۷۱۶ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۲,۳۱۳ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۱۵ مدرس: علیرضا عبدالکریمی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۲,۲۰۲ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۱,۸۷۹ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۱,۳۴۰ مدرس: سید میثم عزتی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۲۰۴ مدرس: میلاد مرادی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۱۳۹ مدرس: مبین جمالی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۲,۵۵۹ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۱,۰۲۷ مدرس: دکتر امیر حسین کیهانی پور مدت زمان آموزش: ۲۴ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۱,۸۹۴ مدرس: دکتر اسماعیل آتشپز گرگری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۹۲ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۹ مدرس: نیلوفر شکیب مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۱,۲۳۵ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۹۵۹ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۳۱ مدرس: سیده افروز ارزه گر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۲,۲۹۸ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۶۸۱ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۱,۱۶۹ مدرس: دکتر اسماعیل آتشپز گرگری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۲۳۸ مدرس: دکتر نیره زاغری مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۳۷ مدرس: لیلا پاشائی بناب مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۱,۳۱۸ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۳۰ مدرس: فرشته تقی زاده مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید