×
مجموعه آموزش هوش مصنوعی

مجموعه آموزش هوش مصنوعی

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۴۳ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۰ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۲,۵۴۴ مدرس: سعید مظلومی راد مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۷,۳۸۷ مدرس: دکتر محمد صبری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۷,۴۹۱ مدرس: دکتر اسماعیل آتشپز گرگری مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۷,۷۴۱ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۲۰ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۶,۸۹۴ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۵,۹۶۵ مدرس: مسعود آتش پز مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱۲,۱۹۲ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۲۸ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۴,۴۵۲ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۱۸ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۵,۴۴۰ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۷,۵۶۵ مدرس: دکتر امیر حسین کیهانی پور مدت زمان آموزش: ۲۵ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۵,۱۲۱ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱۸ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۲,۷۶۲ مدرس: محمدجواد زمانی قلعه مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱,۹۰۵ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۲,۳۱۰ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۲,۱۹۵ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۳,۷۱۰ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۲,۵۵۵ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۲,۲۹۶ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۱,۸۷۵ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۹۵۷ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۱,۳۳۵ مدرس: سید میثم عزتی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۱,۲۳۳ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۱,۸۹۱ مدرس: دکتر اسماعیل آتشپز گرگری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۱,۰۲۴ مدرس: دکتر امیر حسین کیهانی پور مدت زمان آموزش: ۲۴ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۱,۱۶۷ مدرس: دکتر اسماعیل آتشپز گرگری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۱,۳۱۶ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۶۷۹ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۲۳۶ مدرس: دکتر نیره زاغری مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۱۳۷ مدرس: مبین جمالی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۳۶ مدرس: لیلا پاشائی بناب مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۳۶۶ مدرس: سید علی کلامی‌ هریس مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۸۹ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۲۹ مدرس: سیده افروز ارزه گر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۷۹۰ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۲۰۰ مدرس: میلاد مرادی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۲۴۸ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۱,۵۱۴ مدرس: سعید محققی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۲۴۴ مدرس: سایه کارگری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۳۸۴ مدرس: سید علی کلامی‌ هریس مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۲۹ مدرس: فرشته تقی زاده مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید