×
مجموعه آموزش رشته هنر

مجموعه آموزش رشته هنر

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۵۲ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۵۱ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۵,۳۳۹ مدرس: دکتر آزاده سهرابی نژاد مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱,۵۲۴ مدرس: اکرم نوری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۵,۲۰۳ مدرس: محمدرضا فراهانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱,۲۵۸ مدرس: سمیه شیخی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۳۱۲ مدرس: علیرضا زارعی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲,۷۰۳ مدرس: میثم حیدریان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱,۸۸۷ مدرس: اکرم نوری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۳,۱۹۶ مدرس: خاطره سادات عباسی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۴۹۳ مدرس: اکرم نوری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۸۷۹ مدرس: مهدی جنگجو مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۳۸ مدرس: سیما پاک سرشت مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۴,۴۱۹ مدرس: علی خسروی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱۳۱ مدرس: دکتر سارا نوری مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۴ مدرس: مهدخت نجار طرقبه مدت زمان آموزش: ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۷۶ مدرس: حمید وفایی ملامحمود مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱۴ مدرس: مهدخت نجار طرقبه مدت زمان آموزش: ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۳۷ مدرس: فریده عبادی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۲۰ مدرس: نیکتا کلالی مقدم مدت زمان آموزش: ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۳۲ مدرس: مهری فراوانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۲۲ مدرس: نیکتا کلالی مقدم مدت زمان آموزش: ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۱۶ مدرس: نیکتا کلالی مقدم مدت زمان آموزش: ۲۴دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۱۰ مدرس: نگین حبیبی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۱۷ مدرس: مهری فراوانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۳۲ مدرس: مهدخت نجار طرقبه مدت زمان آموزش: ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۲۷ مدرس: مهدخت نجار طرقبه مدت زمان آموزش: ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۳ مدرس: سجاد محمدی فر مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۲۴ مدرس: مهدخت نجار طرقبه مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۲۰ مدرس: مرضیه غفاری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۵۸ مدرس: آتنا اخوان قمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۷۵۴ مدرس: سهیل بحرکاظمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۱۱ مدرس: سجاد طالع زاری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۶۶۷ مدرس: عسل سلیقه مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۴۳۳ مدرس: آزاده رستمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۶۱ مدرس: ستایش سادات کرانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۵۰ مدرس: دکتر سارا قزلباش مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۲۰۶ مدرس: سمیه شیخی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۸۹۳ مدرس: دکتر حدیث داوده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۲۰۸ مدرس: محمدرضا جعفری جید مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۳۲۶ مدرس: دکتر سارا نوری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۳۰ مدرس: مهزاد اردیبهشت مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۲۱ مدرس: بهاره صادقی اکباتانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۱۳ مدرس: مهدخت نجار طرقبه مدت زمان آموزش: ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۶۹۳ مدرس: فخری نظری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۵۴۳ مدرس: حبیب بحرینی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۲۹ مدرس: معین طالبی بریجانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۴۰ مدرس: علی قدرتی صایین مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۹۲ مدرس: حامد فقیهی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۵۳ مدرس: سجاد محمدی فر مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۱۸۲ مدرس: محمود الیاسی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۹۸ مدرس: فاطمه رستمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۳۲ مدرس: پروین هوشیاری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید