×
مجموعه آموزش هنری

مجموعه آموزش هنری

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۸۱ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۶۱ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۵,۳۷۴ مدرس: دکتر آزاده سهرابی نژاد مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱,۵۵۵ مدرس: اکرم نوری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۵,۲۴۲ مدرس: محمدرضا فراهانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱,۲۸۵ مدرس: سمیه شیخی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۳۳۷ مدرس: علیرضا زارعی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲,۷۵۸ مدرس: میثم حیدریان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱,۹۲۰ مدرس: اکرم نوری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۳,۲۵۷ مدرس: خاطره سادات عباسی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۵۲۰ مدرس: اکرم نوری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۸۸۳ مدرس: مهدی جنگجو مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۳۷ مدرس: مهدخت نجار طرقبه مدت زمان آموزش: ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱۷ مدرس: نگین حبیبی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۵ مدرس: زهرا گلزاری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۵۳ مدرس: علی قدرتی صایین مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۸ مدرس: سجاد محمدی فر مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۵۲ مدرس: فریده عبادی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۶۰ مدرس: سجاد محمدی فر مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۷ مدرس: محمدرضا جعفری جَید مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۲۴ مدرس: مرضیه غفاری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۴,۸۸۰ مدرس: علی خسروی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۴۷ مدرس: معین طالبی بریجانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۴۸ مدرس: مهزاد اردیبهشت مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۲۸ مدرس: مهدخت نجار طرقبه مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۸۲ مدرس: حمید وفایی ملامحمود مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۳۰ مدرس: مهدخت نجار طرقبه مدت زمان آموزش: ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۱۶ مدرس: سجاد طالع زاری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۷ مدرس: مهدخت نجار طرقبه مدت زمان آموزش: ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۳۳ مدرس: مهری فراوانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۱۸ مدرس: مهری فراوانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۳۴ مدرس: پروین هوشیاری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۱۶ مدرس: مهدخت نجار طرقبه مدت زمان آموزش: ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۲۳ مدرس: مهدخت نجار طرقبه مدت زمان آموزش: ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
مدرس: حامد روشن قیاس مدت زمان آموزش: ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۶ مدرس: عرفان ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۲۴۸ مدرس: محمدرضا جعفری جَید مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۳۵۵ مدرس: دکتر سارا نوری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۱۴۴ مدرس: حامد فقیهی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۵۰۷ مدرس: آزاده رستمی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۲۵۴ مدرس: سمیه شیخی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۲۹ مدرس: امیر یاری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۶۹۷ مدرس: عسل سلیقه مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۲۶ مدرس: سجاد محمدی فر مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۲۲ مدرس: سحر تقلی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۷۱۷ مدرس: فخری نظری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۲۱ مدرس: اهورا صمدی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۷۷۶ مدرس: سهیل بحرکاظمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۱۹ مدرس: ناهید رمضان‌خانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۱۱۶ مدرس: فاطمه رستمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۱۴۴ مدرس: دکتر سارا نوری مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۵۵۹ مدرس: حبیب بحرینی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۱۶ مدرس: محمدرضا خدایاری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
52
تعداد دانشجویان: ۲۰۰ مدرس: محمود الیاسی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
53
تعداد دانشجویان: ۷۷ مدرس: آتنا اخوان قمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
54
تعداد دانشجویان: ۳۷ مدرس: بهاره صادقی اکباتانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
55
تعداد دانشجویان: ۱۵ مدرس: زهره معزز مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
56
تعداد دانشجویان: ۵۲ مدرس: سیما پاک سرشت مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
57
تعداد دانشجویان: ۹۲۵ مدرس: دکتر حدیث داوده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
58
تعداد دانشجویان: ۱۳۳ مدرس: سهیل بحرکاظمی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
59
تعداد دانشجویان: ۱۰۱ مدرس: ستایش سادات کرانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
60
تعداد دانشجویان: ۷۳ مدرس: دکتر سارا قزلباش مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
61
مدرس: زکیه مکارم مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید