×
مجموعه آموزش آردوینو Arduino

مجموعه آموزش آردوینو Arduino

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۸۵ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۳ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۷,۲۷۶ مدرس: ابوذر تمسکنی زاهدی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۴,۹۴۳ مدرس: ابوذر تمسکنی زاهدی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۲,۰۱۴ مدرس: نوید ضرابی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۳,۸۵۷ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۱۹ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۷۴۴ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۳۴۸ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۲,۲۷۶ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱,۲۳۴ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۶۴۲ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱,۲۲۸ مدرس: ابوذر تمسکنی زاهدی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۴۷۲ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۳۸۵ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۲۰۹ مدرس: امیرحسین مختاری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید