×
مجموعه آموزش مهندسی معماری (Architecture)

مجموعه آموزش مهندسی معماری (Architecture)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۱۶ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۶۷ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۳,۴۹۵ مدرس: مهدی جنگجو مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۷,۶۴۹ مدرس: آرمان حسن زاده مدت زمان آموزش: ۳ ساعت
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۷,۳۶۱ مدرس: امین رضائی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۴,۵۱۲ مدرس: امین رضائی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۴,۷۶۱ مدرس: سپیده قاسم نژاد مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۴,۸۰۹ مدرس: علی شیرافکن مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۳,۸۵۷ مدرس: حمید جعفری مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۴,۵۴۵ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۷۶۶ مدرس: مهشید پرچمی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱,۰۷۲ مدرس: نگار امین الرعایایی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۲,۲۹۰ مدرس: مهشید پرچمی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۲,۹۹۸ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۲,۲۲۸ مدرس: آرمین جهانگیری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱,۱۳۸ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۱,۷۵۳ مدرس: محمد دیدبان مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۳,۲۶۳ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۹ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۲,۰۳۵ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۸ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۱,۴۷۶ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۱,۳۳۴ مدرس: طیبه فارسی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۲,۴۸۸ مدرس: علی شیرافکن مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۱,۹۲۹ مدرس: غزاله عباسی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۱,۱۰۸ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۷ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۲,۱۴۶ مدرس: مهدی جواهران یزد مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۱,۱۳۰ مدرس: محمدرضا زمانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۹۶۹ مدرس: رضا باباخانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۵۶۰ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۷۹۹ مدرس: علی خالقی نیا مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۶۵۵ مدرس: زهرا میرکو مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۶۳۱ مدرس: رضا باباخانی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۴۸۵ مدرس: اکرم نوری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۳۰۸ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۵۳۸ مدرس: دکتر مریم آزموده مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۶۶۸ مدرس: رامتین چرغنده مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۳۳۰ مدرس: رضا باباخانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۵۱۳ مدرس: عاصم شعرباف مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۲۷۸ مدرس: ریحانه خرم روئی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۷۶۴ مدرس: میلاد حیرانی پور مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۲۲۱ مدرس: حبیب رسا مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۶۶ مدرس: حبیب رسا مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۱۰۶ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۶۲ مدرس: ریحانه خرم روئی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۱۳۳ مدرس: نیلوفر ایمانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۳۸ مدرس: سیما پاک سرشت مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۱۲۱ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۲ مدرس: فرناز رازانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۷۱ مدرس: فاطمه رجبی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۱۶۵ مدرس: عطیه ایرویژه دوست مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۱۵۱ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۱۹۳ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۱۳ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
52
تعداد دانشجویان: ۴۱۸ مدرس: میلاد حیرانی پور مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
53
تعداد دانشجویان: ۳۹۳ مدرس: امیر رکنی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
54
تعداد دانشجویان: ۳۳ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
55
تعداد دانشجویان: ۵۹ مدرس: رویا عرفانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
56
تعداد دانشجویان: ۱۸۳ مدرس: صائمه هادی زاده مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
57
تعداد دانشجویان: ۶۲ مدرس: سروش محمدحسنی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
58
تعداد دانشجویان: ۴۵۴ مدرس: رضا مختاری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
59
تعداد دانشجویان: ۲۲۳ مدرس: محمد شفیعی سرارودی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
60
تعداد دانشجویان: ۱۲۶ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
61
تعداد دانشجویان: ۱۸۶ مدرس: هومن آزاد مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
62
تعداد دانشجویان: ۵۹۵ مدرس: سیامک سهرابی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
63
تعداد دانشجویان: ۴۲ مدرس: صائمه هادی زاده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
64
تعداد دانشجویان: ۸۹۳ مدرس: دکتر حدیث داوده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
65
تعداد دانشجویان: ۴۳ مدرس: محمد مساوات مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
66
تعداد دانشجویان: ۵۳۸ مدرس: امین باقری مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
67
تعداد دانشجویان: ۲۹ مدرس: علی فرقانی کسمائی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید