×
مجموعه آموزش مهندسی معماری (Architecture)

مجموعه آموزش مهندسی معماری (Architecture)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۶۴ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۷۸ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۴,۰۹۵ مدرس: مهدی جنگجو مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۷,۷۴۸ مدرس: امین رضائی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۴,۸۳۷ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۷,۹۶۸ مدرس: آرمان حسن زاده مدت زمان آموزش: ۳ ساعت
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۴,۹۲۵ مدرس: علی شیرافکن مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۴,۶۲۱ مدرس: امین رضائی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۴,۹۶۶ مدرس: سپیده قاسم نژاد مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۲,۳۴۵ مدرس: آرمین جهانگیری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۳,۹۵۲ مدرس: حمید جعفری مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۶۵۳ مدرس: امین باقری مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۳,۰۶۴ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۳,۳۳۸ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۹ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۲,۰۹۲ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۸ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱,۸۰۱ مدرس: محمد دیدبان مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۱۱۵ مدرس: سروش محمدحسنی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۲,۳۹۹ مدرس: مهشید پرچمی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۶۳۵ مدرس: سیامک سهرابی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۱۷۴ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۱,۹۶۶ مدرس: غزاله عباسی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۱۰۷ مدرس: محمد مساوات مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۱,۲۴۸ مدرس: محمدرضا زمانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۱,۱۴۰ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۷ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۳۷ مدرس: زکیه مکارم مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۱,۳۹۰ مدرس: دکتر طیبه فارسی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۲۳۹ مدرس: هومن آزاد مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۱,۱۷۰ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۸۳۷ مدرس: مهشید پرچمی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۲,۵۳۶ مدرس: علی شیرافکن مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۱۲ مدرس: دکتر مسعود سلطان ‎رضائی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۲۵۷ مدرس: محمد شفیعی سرارودی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۱,۱۰۹ مدرس: نگار امین الرعایایی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۶۹۶ مدرس: رامتین چرغنده مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۱۱ مدرس: نوید گروسی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۵۰۱ مدرس: اکرم نوری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۸۸ مدرس: فاطمه رجبی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۳۲ مدرس: محمد معمار افتخاری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۲,۱۹۰ مدرس: مهدی جواهران یزد مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۲۰۸ مدرس: صائمه هادی زاده مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۲۰ مدرس: دکتر طیبه فارسی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۸۲ مدرس: صائمه هادی زاده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۱,۵۰۱ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۸۳ مدرس: رویا عرفانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۲۷ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۷ ساعت
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۱,۰۰۴ مدرس: رضا باباخانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۴۹ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۷۷ مدرس: ریحانه خرم روئی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۸۲۳ مدرس: علی خالقی نیا مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۴۸۳ مدرس: رضا مختاری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۱۱ مدرس: محمد جوزی نجف آبادی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۱۴۲ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۴۱۵ مدرس: امیر رکنی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
52
تعداد دانشجویان: ۶۳ مدرس: سیما پاک سرشت مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
53
تعداد دانشجویان: ۶۸۱ مدرس: زهرا میرکو مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
54
تعداد دانشجویان: ۶۰۷ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
55
تعداد دانشجویان: ۷۸۷ مدرس: میلاد حیرانی پور مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
56
تعداد دانشجویان: ۵ مدرس: محیا سادات محمدی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
57
تعداد دانشجویان: ۹۳۲ مدرس: دکتر حدیث داوده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
58
تعداد دانشجویان: ۱۳ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
59
تعداد دانشجویان: ۳۴ مدرس: علی فرقانی کسمائی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
60
تعداد دانشجویان: ۱۵۸ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
61
تعداد دانشجویان: ۳۶۶ مدرس: رضا باباخانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
62
تعداد دانشجویان: ۲۸۳ مدرس: ریحانه خرم روئی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
63
تعداد دانشجویان: ۴۲۴ مدرس: میلاد حیرانی پور مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
64
تعداد دانشجویان: ۳ مدرس: مجتبی امینی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
65
تعداد دانشجویان: ۵۶۲ مدرس: دکتر مریم آزموده مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
66
تعداد دانشجویان: ۵۱۹ مدرس: عاصم شعرباف مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
67
تعداد دانشجویان: ۱۹۹ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
68
تعداد دانشجویان: ۲۰ مدرس: دکتر محمد صفار مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
69
تعداد دانشجویان: ۶۴۹ مدرس: رضا باباخانی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
70
تعداد دانشجویان: ۲۰ مدرس: میلاد حیرانی پور مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
71
تعداد دانشجویان: ۳۱۶ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
72
تعداد دانشجویان: ۱۱۰ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
73
تعداد دانشجویان: ۱۷۱ مدرس: عطیه ایرویژه دوست مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
74
تعداد دانشجویان: ۱۵ مدرس: فاطمه اسماعیلی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
75
تعداد دانشجویان: ۱۸۱ مدرس: نیلوفر ایمانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
76
تعداد دانشجویان: ۳ مدرس: فرناز رازانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
77
تعداد دانشجویان: ۶۶ مدرس: حبیب رسا مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
78
تعداد دانشجویان: ۲۲۱ مدرس: حبیب رسا مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید