×
مجموعه آموزش برنامه نویسی اندروید

مجموعه آموزش برنامه نویسی اندروید

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۳۸ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۲ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۳,۸۷۰ مدرس: محمدمهدی علیزاده مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۹,۰۹۴ مدرس: محمدمهدی علیزاده مدت زمان آموزش: ۲۰ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۸,۲۱۴ مدرس: محمدمهدی علیزاده مدت زمان آموزش: ۲۵ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱,۹۱۷ مدرس: محمود خاوریان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۷۲۲ مدرس: مهدی نویدی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲,۰۸۷ مدرس: محمدمهدی علیزاده مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۷۰۴ مدرس: محمود خاوریان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۶۵۵ مدرس: مجتبی شریفی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۳۰۰ مدرس: محمود خاوریان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۲۴۷ مدرس: محمود خاوریان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۲۸۴ مدرس: محمود خاوریان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۳۲۳ مدرس: محمود خاوریان مدت زمان آموزش: ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۵۵۴ مدرس: محمدمهدی علیزاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۸۴۹ مدرس: محمدمهدی علیزاده مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۳۳۴ مدرس: محمدمهدی علیزاده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۳۹۱ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۳۷ مدرس: پویا جناتی پور مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۲۰ مدرس: علیرضا احمدی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۳,۹۱۹ مدرس: مهدی جنگجو مدت زمان آموزش: ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۶۹ مدرس: امیرحسین محمدی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۷۲ مدرس: مهدی حق گو مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۵۴ مدرس: دکتر محمدحسین نجات مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید