×
مجموعه آموزش دروس حسابداری

مجموعه آموزش دروس حسابداری

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۵۹ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۶ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۳,۷۲۰ مدرس: دکتر ابراهیم حاج خان میرزای صراف مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۴,۰۶۲ مدرس: دکتر ابراهیم حاج خان میرزای صراف مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۳,۱۷۰ مدرس: دکتر حمزه ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۲,۰۹۲ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۲,۸۲۳ مدرس: مصطفی نعمتی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲,۲۷۱ مدرس: ابوالفضل امینیان مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱,۹۱۸ مدرس: دکتر حمزه ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱,۶۰۳ مدرس: پیام پیرایش شیرازی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۱,۸۳۳ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۸۸۶ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۱,۰۸۸ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۷۵۲ مدرس: فاطمه نیکبخت مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۶۷۲ مدرس: راضیه راعی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۷۰۰ مدرس: ساره تیموری مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۴۷۶ مدرس: پیام پیرایش شیرازی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۲۶۶ مدرس: نبی الله پلنگ سوار مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۱,۲۴۹ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۷۹۲ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۴۰۲ مدرس: راضیه راعی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۷۳۱ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۳۵۱ مدرس: دکتر مریم مظهری آوا مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۲۱۹ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۱۸ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۷۷ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۱۶۱ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۴۱ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۵۲ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۱۱۶ مدرس: دکتر مریم عبدلی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۱۱ مدرس: سارا تمیمی خلیفه آبادی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۱۰۸ مدرس: محمدعلی معصومی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۱۳۹ مدرس: محمدعلی معصومی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۳۱۵ مدرس: راضیه راعی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۳۴۰ مدرس: جلیل جوزائی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۱۸۸ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۲۳ مدرس: نعیمه بیات مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۱,۳۰۹ مدرس: لیلا عزیزوند مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۱۰۱ مدرس: محمدرضا حیدرنیا مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید