×
مجموعه آموزش نگارش مقاله، پایان نامه و نشریه علمی

مجموعه آموزش نگارش مقاله، پایان نامه و نشریه علمی

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۷۷ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۲ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۹,۸۹۴ مدرس: دکتر حسین میر سعید قاضی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۴,۴۱۶ مدرس: دکتر محمد فروهر مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۶,۱۸۶ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۵,۹۸۶ مدرس: دکتر زینب قصابی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۳,۶۳۰ مدرس: امیرحسین مهرفر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۵۱۹ مدرس: دکتر کامبیز عباچی زاده مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۳,۱۷۶ مدرس: دکتر حمید کشاورز مدت زمان آموزش: ۵ ساعت
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۳,۱۰۵ مدرس: دکتر سپیده فهیمی فر مدت زمان آموزش: ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۷۳۰ مدرس: دکتر یوسف مسعودی سبحان زاده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱,۴۵۶ مدرس: دکتر زینب قصابی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۴۱۵ مدرس: دکتر حسن کاویانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۹۷۷ مدرس: محسن زارع مدت زمان آموزش: ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۳۰۱ مدرس: دکتر کامبیز عباچی زاده مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۳۱ مدرس: معراج سادات ملکوتی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۵۸۰ مدرس: دکتر آروین رجبی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۶۲۹ مدرس: دکتر کامبیز عباچی زاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۲۵۱ مدرس: دکتر سیده‌ محبوبه جمالی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۱,۶۴۹ مدرس: دکتر کامبیز عباچی زاده مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۲۶۱ مدرس: فاطمه عبداللهی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۹۳۷ مدرس: حمیدرضا اکرمی فرد مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۷۶ مدرس: شیدا اچرش مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید