×
مجموعه آموزش تری دی مکس (3ds Max)

مجموعه آموزش تری دی مکس (3ds Max)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۸۷ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۶ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۴,۸۳۷ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۲,۳۴۵ مدرس: آرمین جهانگیری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۱,۸۰۱ مدرس: محمد دیدبان مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۸۷۹ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۵۶۳ مدرس: مهدی جنگجو مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۱۷۰ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱۵۵ مدرس: محمد دیدبان مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۲۵۷ مدرس: محمد شفیعی سرارودی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۴۹ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۶۷۶ مدرس: مائده حوائی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۵۸۴ مدرس: محمدعلی امیری مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۶۶۲ مدرس: محمدعلی امیری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱۴ مدرس: مهدیس پیرزادی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۲۹۵ مدرس: بردیا صاحب هنر مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۴۶۶ مدرس: محمدعلی امیری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۴,۱۹۳ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید