×
مجموعه آموزش دروس پایه دوازدهم

مجموعه آموزش دروس پایه دوازدهم

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۳۰ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۶ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۸۲۷ مدرس: رضا مرسلی مدت زمان آموزش: ۲۱ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۴۹۷ مدرس: دکتر داوود علی پور مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۴۸۲ مدرس: مهدی باغشاهی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱۷۹ مدرس: محمد‌مهدی قرائی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱۷۴ مدرس: سید عادل‌رضا مرتضوی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۳۰۴ مدرس: دکتر اسحاق اسفندیار مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۳۸۳ مدرس: نسیم محمودی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱۵۱ مدرس: سهراب غلام‌پور مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۶۳ مدرس: دکتر اسحاق اسفندیار مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۵۱ مدرس: سعید مهدوی مزده مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۶۳ مدرس: دکتر سیدعلی هاشمی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۷۲ مدرس: خیرالله اسماعیلی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱۰۷ مدرس: دکتر محمدمهدی طاهری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۲۱ مدرس: جبار قاسمی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۶۷ مدرس: دکتر حجت کجانی حصاری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱۹ مدرس: سپیده سلجوقی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید