×
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش فیزیک حالت جامد پیشرفته ۱ - پیش ثبت نام

آموزش فیزیک حالت جامد پیشرفته ۱ - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش فیزیک حالت جامد پیشرفته ۱ - پیش ثبت نام

در این فرادرس تلاش بر این است که حرکت الکترون درون یک بلور کاملا بررسی شود. برای این هدف نظریه های متفاوتی با فرضیات و شرایط اولیه متفاوت و ضعف های آن ها بررسی می شود تا در نهایت بهترین پاسخ برای رفتار الکترون در عبور از یک بلور مشخص شود. همچنین توضیحاتی راجع به ساختار و مشخصه های بلور برای درک بهتر فضای بلور و تجسم ذهنی و ایجاد ارتباط با رفتارهای فیزیکی مواد داده شده است. حرکت الکترون ها در فلزات و مفهوم نوارهای انرژی و نوارهای انرژی در فلزات نیز بررسی شده است و در کل رفتار یک بلور بررسی شده است.

آموزش فیزیک حالت جامد پیشرفته ۱ - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

حالت جامد یکی از کاربردی ترین شاخه های فیزیک است که چگونگی تشکیل مواد را با بررسی شرایط و ویژگی های شکل قرار گرفتن اتم ها کنار هم شرح می دهد. همچنین خواص ساختاری و دیگر خواص جامدهای بلوری را بررسی می کند. انواع وسایل محیط اطراف ما مواد جامد هستند که خواص و ویژگی های مختلفی دارند که همه ویژگی های آن ها به نوع اتم ها یا مولکول هایی که ماده از آن ها ساخته شده و چگونگی پیوند آن ها برای تشکیل جسم جامد، بستگی دارند. فیزیک حالت جامد ساختار این مواد را به ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آن ها مرتبط می سازد.

فیزیک حالت جامد خواص مواد مختلف را اندازه گیری می کند و برای درک بهتر رفتارهای فیزیکی، روابط ریاضی را ایجاد کرده و توسعه می دهد. پدیده هایی که حالت جامد آن ها را توصیف می کند در فناوری استفاده گسترده دارند و باعث توسعه فناوری شده اند. از کاربردهای فیزیک حالت جامد در فناوری می توان به قطعات الکترونیکی به دلیل اینکه بیشتر آن ها از بلورها و کریستال ها ساخته شده اند و ابر رسانایی، تکنولوژی نانو و… اشاره کرد.

در این فرادرس تلاش بر این است که حرکت الکترون درون یک بلور کاملا بررسی شود. برای این هدف نظریه های متفاوتی با فرضیات و شرایط اولیه متفاوت و ضعف های آن ها بررسی می شود تا در نهایت بهترین پاسخ برای رفتار الکترون در عبور از یک بلور مشخص شود. همچنین توضیحاتی راجع به ساختار و مشخصه های بلور برای درک بهتر فضای بلور و تجسم ذهنی و ایجاد ارتباط با رفتارهای فیزیکی مواد داده شده است. حرکت الکترون ها در فلزات و مفهوم نوارهای انرژی و نوارهای انرژی در فلزات نیز بررسی شده است و در کل رفتار یک بلور بررسی شده است.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: نظریه درود در مورد فلزات
  • فرضیات اساسی مدل درود
  • رسانش در میدان عمود
  • رسانش الکتریکی در حالت AC
  • قانون ویدمان فرانتس (Wideman - Franz law)
  • محاسبه σk
  • محاسبه ضریب ترموالکتریک
 • درس دوم: نظریه زومرفلد در مورد فلزات
  • محاسبه ترازهای انرژی
  • نظریه زومرفلد (Arnold Sommerfeld)
   • محاسبه تراز فرمی
   • حجم اشغال شده توسط هر مد
   • چگالی حالت DOS
  • مدول حجمی
  • تاثیر دما بر توزیع فرمی - دیراک
  • محاسبه پتانسیل شیمیایی
  • محاسبه ظرفیت گرمایی الکترونی
 • درس سوم: شکست مدل الکترون آزاد
  • ضعف های مدل الکترون آزاد
  • نارسانایی در محاسبه ضرایب انتقال الکترونی
   • ضریب هال
   • مغناطومقاومت
   • قانون ویدمان فرانس
   • ضریب ترمو الکتریک
   • وابستگی دمایی رسانش الکتریکی DC
   • وابستگی رسانش الکتریکی DC به جهت
   • رسانش الکتریکی AC
  • نارسایی ها در پیش بینی ترمودینامیکی
   • ترم خطی در ظرفیت گرمایی
   • ترم مکعبی در ظرفیت گرمایی
   • تراکم پذیری
 • درس چهارم: ساختار بلوری
  • شبکه براوه (Braviac lattice)
  • بردارهای بسیط شبکه
  • شبکه براوه BCC و FCC
  • عدد هم آرایی
  • یاخته یکه بسیط
   • یاخته ویگنر سایتس (Wigner - Seitz)
  • ساختارهای دیگر
   • ساختار الماسی
   • ساختار تنگ پکیده شش گوشی
   • ساختار NACI
   • ساختارCsCL
   • ساختار سولفید روی
 • درس پنجم: شبکه وارون
  • شبکه وارون
  • منطقه اول بریلوئن
  • شاخص گذاری میلر (Miller Index)
  • محاسبه ترازهای انرژی
  • محاسبه فاصله بین صفحات بلوری
 • درس ششم: پراش پرتوی X - Ray
  • پراش پرتو x
  • پراش پرتوالکترونی
  • پراش نوترونی
  • قانون براگ (Bragg's law)
  • قانون فون لاوه
   • شرط لاوه برای پراش
   • هم ارزی فرمول بندی براگ و فون لاوه
  • توپولوژی های تجربی پراش
   • کره اوالد
   • روش لاوه
   • روش بلور چرخان
   • روش پودری
  • عامل ساختار هندسی
  • عامل شکل اتمی
 • درس هفتم: تقارن بلوری
  • رده بندی شبکه های براوه و ساختارهای بلوری
  • عمل های تقارنی گروه های نقطه ای بلورشناسی
   • محور دوران محض
   • عمل انعکاسی
   • مرکز تقارن I
   • محور تقارن مرکب
 • درس هشتم: حرکت الکترون در پتانسیل دوره ای
  • خواص عمومی
  • حرکت الکترون ها در پتانسیل دوره ای
  • فضای وارون
  • تابع موج بلوخ (Bloch)
  • قضیه بلوخ
  • اثبات قضیه بلوخ با عملگرهای مکانیک کوانتومی
  • صورت دیگر قضیه بلوخ
 • درس نهم: الکترون ها در یک پتانسیل دوره ای ضعیف
  • رویکرد عمومی به معادله شرودینگر در حضور پتانسیل ضعیف
  • ترازهای انرژی نزدیک یک تک صفحه براگ
  • نوارهای انرژی در یک بعد
  • منحنی های انرژی بردار انرژی در سه بعد
  • گاف انرژی
  • مناطق بریلوئن
  • عامل ساختار هندسی در شبکه های تک اتمی با پایه
  • اهمیت جفت شدگی اسپین مدار در نقاط با تقارن بالا
 • درس دهم: روش پیوند محکم
  • فرمول بندی عام
  • کاربرد بهیک نوار S ناشی از تک تراز اتمی S
  • نکات عام در روش تنگ بست
  • توابع وانیر
 • درس یازدهم: روش های دیگری برای محاسبه ساختار نواری
  • جنبه های عام توابع موج نوار ظرفیت
  • روش یاخته ای
  • روش موج تخت بهساخته
  • روش تابع گرین کورینگا، کان و راستوکر
  • روش موج تخت متعامد شده
  • روش شبه پتانسیل
  • روش های ترکیبی
 • درس دوازدهم: خواص ترابرد
  • مدل نیمه کلاسیکی دینامیک الکترون ها
  • توصیف مدل نیمه کلاسیکی
  • ملاحظات و محدودیت ها
  • یک نظریه چند حاملی
  • تکانه بلوری، تکانه نیست
  • حدود اعتبار
  • مبنای معادلات حرکت
  • پیامدهای معادلات نیمه کلاسیکی حرکت
  • نوارهای پر، خنثی هستند
  • حرکت نیمه کلاسیکی در میدان الکتریکی اعمال شده DC
  • حفره ها
  • حرکت نیمه کلاسیکی در میدان مغناطیسی یکنواخت
  • حرکت نیمه کلاسیکی در میدان الکتریکی و مغناطیسی یکنواخت متعامد
  • اثر هال میدان قوی و مغناطومقاومت
 • درس سیزدهم: ساختار نواری فلزات
  • نظریه نیمه کلاسیکی رسانش در فلزات
  • تقریب زمان واهلش
  • محاسبه تابع توزیع ناترازمند
  • ساده سازی تابع توزیع ناترازمند در موارد خاص
  • رسانندگی الکتریکی DC
  • رسانندگی الکتریکی AC
  • رسانندگی گرمایی
  • توان ترموالکتریکی
  • اثرهای ترموالکتریکی دیگر
  • رسانندگی الکتریکی نیمه کلاسیکی در میدان مغناطیسی یکنواخت

مفید برای رشته های
 • فیزیک
راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش فیزیک حالت جامد پیشرفته ۱ - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVTIPHY111
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)


نظرات

تا کنون ۱ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۴ نظر ثبت شده است.
محمدباقر
محمدباقر

سلام. ممنون میشم سریع تر منتشر کنید.
پاسخ به نظر

محمد
محمد

لطفاً زودتر این درس بزارین ما همین ترم داریم بخاطر عدم کیفیت کلاس های مجازی خیلی عقب افتادیم 😭😭😭
پاسخ به نظر

abahaminpili
abahaminpili

بهترین روش دسترسی هست
پاسخ به نظر

آزیتا کریمی
آزیتا کریمی

از خدمات شما سپاسگزاریم
پاسخ به نظر

برچسب‌ها:
Arnold Sommerfeld | Bloch | Bragg's law | Braviac lattice | اهمیت جفت شدگی اسپین مدار در نقاط با تقارن بالا | بردارهای بسیط شبکه | پراش پرتوی X -Ray | پیامدهای معادلات نیمه کلاسیکی حرکت | تابع توزیع ناترازمند | تابع گرین کورینگا | ترم خطی در ظرفیت گرمایی | ترم مکعبی در ظرفیت گرمایی | توپولوژی های تجربی پراش | توزیع فرمی - دیراک | چگالی حالت DOS | خواص ترابرد | راستوکر | رسانش الکتریکی AC | رسانش الکتریکی در حالت AC | رسانندگی گرمایی | روش موج تخت بهساخته | روش موج تخت متعامد شده | روش یاخته ای | ساختار NACI | ساختار بلوری | ساختارCsCL | ساختارهای بلوری | شبکه وارون | شرط لاوه برای پراش | ضعف های مدل الکترون آزاد | عمل های تقارنی گروه های نقطه ای بلورشناسی | عملگرهای مکانیک کوانتومی | فضای وارون | قانون فون لاوه | قانون ویدمان - فرانتس | گاف انرژی | محاسبه تراز فرمی | محاسبه ضریب ترموالکتریک | محاسبه ظرفیت گرمایی الکترونی | محور تقارن مرکب | معادله شرودینگر | مغناطو مقاومت | منطقه اول بریلوئن | نظریه زومرفلد | یاخته یکه بسیط
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی