×
۱۲۵,۰۰۰ تومان

آموزش یادگیری و عملکرد حرکتی - رویکرد یادگیری مساله‌ مدار

آموزش یادگیری و عملکرد حرکتی - رویکرد یادگیری مساله‌ مدار

هزینه آموزش
۱۲۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۱۴۵ نفر
مدت زمان
۵ ساعت و ۵۴ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۲ بازخورد (مشاهده نظرات)

این فرادرس به مفاهیم کلی مهارت، یادگیری و عملکرد حرکتی می پردازد یعنی مواردی که مربیان و کاردرمانگران در حین هدایت ورزشکاران و بیماران خود برای بهبود عملکرد و یادگیری حرکتی، با آن ها رو به رو خواهند شد. همچنین در این آموزش به مدل مفهومی عملکرد حرکتی انسان، مدل حلقه باز و حلقه بسته اشاره خواهیم کرد و موارد اثرگذار بر اجرا و یادگیری حرکتی را مرور خواهیم کرد. در نهایت، به بررسی کمیت و کیفیت جلسات تمرینی پرداخته می شود که به چه شیوه ای باشد تا با توجه به ویژگی های فردی و نوع تکلیف، به بهترین شکل ممکن طرح ریزی شده و بالاترین کارایی را داشته باشند.

آموزش یادگیری و عملکرد حرکتی - رویکرد یادگیری مساله‌ مدار

تعداد دانشجو
۱۴۵ نفر
مدت زمان
۵ ساعت و ۵۴ دقیقه
هزینه آموزش
۱۲۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۲ بازخورد (مشاهده نظرات)

دکتر مونا رضایی

دکتری تخصصی تربیت بدنی - رشد و یادگیری حرکتی

مونا رضایی دکترای تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رشد و یادگیری حرکتی از دانشگاه علوم تحقیقات تهران هستند. ایشان در هیئت ورزش های همگانی شهرستان آمل، مسوول کمیته آموزش و مسوول کمیته بازی های حرکتی کودکان هستند. ایشان سابقه تدریس دانشگاهی در مقطع کاردانی و کارشناسی رشته تربیت بدنی را دارند.

توضیحات تکمیلی

مهارت های حرکتی، یک جنبه بنیادی از زندگی انسان هستند و سنجش این مهارت ها برای درک عوامل تسهیل کننده عملکرد، لازم و تعیین کننده است. از طرفی نیز چالش عمده ای که امروزه مربیان در حیطه آموزش مهارت های حرکتی با آن مواجه اند، آگاهی هر چه بیشتر از اصول اجرا و یادگیری مهارت حرکتی در حداقل زمان ممکن است. بنابراین مربیانی که فرایندهای موثر در اجرا و یادگیری مهارت را به خوبی متوجه می شوند، در آموزش مهارت به ورزشکار خود نسبت به سایر مربیان، امتیاز بالاتری دارند.

هدف از آموزش این مبحث، آشنایی با فرایندهای یادگیری و عملکرد حرکتی روزانه انسان، از راه رفتن به ظاهر ساده گرفته تا حرکات پیچیده ورزشی خاص است. حرکات و فعالیت بدنی صرف نظر از نوع آن، بخش اساسی از تجربیات هر انسانی به شمار می رود. بنابراین برای اجرای موثر، ایجاد همسانی در حرکت و قابلیت پایدار در اجرا، نیاز به تمرین و کسب تجربه براساس اصول صحیح یادگیری با استفاده از متغیرهای اثرگذار است.

مباحث مطرح شده در این درس نیز به شناسایی راه حل های مناسب برای رفع مشکلات یادگیری و عملکرد حرکتی انسان ها اشاره دارد و به مراحل یادگیری، چگونگی پردازش اطلاعات، منابع حسی درونی و بیرونی، تولید حرکت و برنامه های حرکتی، روش های متفاوت تمرینی، بازخورد و… می پردازد.

این فرادرس به مفاهیم کلی مهارت، یادگیری و عملکرد حرکتی می پردازد یعنی مواردی که مربیان و کاردرمانگران در حین هدایت ورزشکاران و بیماران خود برای بهبود عملکرد و یادگیری حرکتی، با آن ها رو به رو خواهند شد. همچنین در این آموزش به مدل مفهومی عملکرد حرکتی انسان، مدل حلقه باز و حلقه بسته اشاره خواهیم کرد و موارد اثرگذار بر اجرا و یادگیری حرکتی را مرور خواهیم کرد. در نهایت، به بررسی کمیت و کیفیت جلسات تمرینی پرداخته می شود که به چه شیوه ای باشد تا با توجه به ویژگی های فردی و نوع تکلیف، به بهترین شکل ممکن طرح ریزی شده و بالاترین کارایی را داشته باشند.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمه ای بر یادگیری و اجرای حرکتی
  • یادگیری حرکتی
  • عملکرد حرکتی
  • کنترل حرکتی
  • رفتار حرکتی
  • الگوی حرکتی
  • مهارت های حرکتی
  • ویژگی های اجرای ماهرانه
  • حداکثر اطمینان برای دستیابی به هدف
  • صرف حداقل انرژی
  • صرف حداقل زمان برای حرکت
  • طبقه بندی مهارت ها با استفاده از سازماندهی کردن تکلیف
  • طبقه بندی مهارت ها برمبنای اهمیت نسبی اجزای شناختی و حرکتی
  • طبقه بندی مهارت ها براساس سطح پیش بینی پذیری محیطی
  • روش طبقه بندی دو بعدی جنتایل (Gentile)
  • ماجرای مرغ و تخم مرغ
   • اجرای حرکتی و یادگیری حرکتی
  • مراحل اجرا و یادگیری حرکتی
  • رویکرد مساله محور در یادگیری و اجرای حرکتی
  • شخص، تکلیف و زمینه هدف
 • درس دوم: تفاوت های فردی و توانایی های حرکتی
  • مفهوم تفاوت های فردی
  • توانایی ها و قابلیت ها
  • مقایسه توانایی ها با مهارت ها
  • توانایی ها از جمله عوامل محدودکننده اجرا
  • توانایی های عمومی منفرد
  • توانایی های اختصاصی متعدد
  • گروه بندی توانایی ها
  • احتمال پیش بینی اجرای موفق
 • درس سوم: پردازش اطلاعات و تصمیم گیری
  • رویکرد پردازش اطلاعات
  • منابع درونداد
  • سه مرحله پردازش اطلاعات
   • شناسایی محرک
   • گزینش پاسخ
   • برنامه ریزی پاسخ
  • برونداد
  • آغاز مدل مفهومی
  • زمان واکنش و تصمیم گیری
  • عوامل موثر بر زمان واکنش و تصمیم گیری
  • تعداد گزینه های محرک - پاسخ
  • هماهنگی محرک - پاسخ
  • تمرین
  • برخورد با تاخیر در تصمیم گیری
  • انواع پیش بینی
  • فایده های پیش بینی
  • هزینه های پیش بینی
  • راهبردهای پیش بینی
  • تصمیم گیری و اجرا در شرایط انگیختگی و اضطراب
  • اصل یو وارونه
  • پردازش اطلاعات هنگام انگیختگی زیاد
  • محدودیت ادراک
  • نظریه بهره برداری از نشانه ها
  • راهکارهایی برای مدیریت سطح انگیختگی
  • محدودیت در قابلیت پردازش اطلاعات
  • تداخل تکالیف با یکدیگر
  • شناسایی محرک
   • پردازش اطلاعات به طور موازی
  • گزینش پاسخ
   • پردازش خودکار و کنترل شده
  • برنامه ریزی پاسخ
   • سازماندهی حرکت به طور زنجیره ای
  • حرکت فریبنده در ورزش
   • بهره برداری از دوره بی پاسخی روان شناختی
  • برونداد قطعه ای حرکات
  • چه موقع دست ها در کار هم مداخله می کنند؟
  • نقش زمان بندی و ضرب آهنگ
  • تفسیر برونداد قطعه ای
  • آزمایش گاما - وی
  • دستگاه های سه گانه حافظه
  • ذخیره حسی کوتاه مدت
  • حافظه کوتاه مدت
  • حافظه بلندمدت
 • درس چهارم: کمک های حسی به اجرای ماهرانه
  • منابع اطلاعات حسی
  • گیرنده های اطلاعات بیرونی
  • گیرنده های اطلاعات عمقی یا حسی حرکتی
  • دستگاه کنترل حلقه بسته
  • کنترل حلقه بسته در مدل مفهومی
  • مدل مفهومی و مهارت های مداوم بلندمدت
  • محدودیت های کنترل حلقه بسته
  • ردیابی رفتار سریع
  • تکالیف حرکتی گسسته و کوتاه مدت
  • تنظیم غیر ارادی در مهارت های حرکتی
  • انواع حرکت های جبرانی
  • پاسخ M1
  • پاسخ M2
  • واکنش راه اندازی
  • پاسخ زمان واکنش ارادی M3
  • هماهنگی جبران ها برای بارهای غیرمنتظره
  • واکنش پاسخ ها در مدل مفهومی
  • حلقه های تو در تو
  • نقش زمان حرکت
  • انتخاب بین شیوه های کنترل
  • نقش دو دستگاه بینایی در کنترل حرکت
  • بینایی کانونی برای شناسایی شی
  • دید محیطی برای کنترل حرکت
  • دید کانونی و کنترل حرکت
  • دید محیطی و کنترل حرکت
  • جریان دید
  • اطلاعات زمان باقی مانده تا برخورد
  • دید در مدل مفهومی
  • تسلط بینایی و تسخیر چشم
 • درس پنجم: تولید حرکت و برنامه های حرکتی
  • نظریه برنامه حرکتی
  • کنترل حلقه باز
  • برنامه حرکتی در دستگاه کنترل حلقه باز
  • کنترل حلقه باز در مدل مفهومی
  • زمان واکنش و حرکت پیچیده
  • آزمایشات قطع اعصاب حسی آوران
  • مسدود کردن اندام به طور مکانیکی
  • تنظیم وضعیت قامت قبل از حرکت
  • مولد الگوی مرکزی
  • یکپارچگی سازمان مرکزی و کنترل بازخوردی
  • برنامه حرکتی و مدل مفهومی
  • دیدگاه برنشتاین (Bernstein) یا دیدگاه پویا
  • برنامه حرکتی تعمیم یافته
  • چگونه حرکت بدیع ایجاد می شود؟
  • چگونه می توان بازده برنامه حرکتی را تنظیم کرد؟
  • تغییرات در زمان حرکت
  • تغییرات دامنه حرکت
  • تغییرات در به کارگیری اندام و عضلات
  • شناسایی شاخص های حرکت
 • درس ششم: آمادگی برای تجربه یادگیری
  • تعریف تجربه یادگیری
  • تعیین هدف
  • انتقال یادگیری
  • نوآموز
  • انگیزه
  • تجربه های پیشین
  • توانایی ها
  • مراحل یادگیری
  • مرحله کلامی - شناختی
  • مرحله حرکتی
  • مرحله خودکار
  • سنجش پیشرفت
  • انتخاب شاخص های معتبر مهارت
  • سنجش پیامد
  • فرایند سنجش
  • برخی از نتایج قابل مشاهده در یادگیری
  • دانستن مفاهیم
  • کنترل و هماهنگی
  • کاربرد عضلات
  • کارآمدی حرکت
  • توجه
  • کشف و اصلاح خطا
  • تصمیم گیری برای زمان و تواتر سنجش پیشرفت
 • درس هفتم: تکمیل تجربه یادگیری
  • هدایت توجه
  • کنترل انگیختگی
  • برقراری تعادل بین تمرین و استراحت
  • روش های اجرای مهارت
  • دستورالعمل ها
  • نمایش
  • روش های راهنمایی
  • شیوه های تمرین
  • شیوه های تمرین بدنی
  • تمرین با شبیه ساز
  • تمرین بخش بخش
  • تمرین با حرکت آهسته
  • تمرین کشف خطا
  • روش های مرور ذهنی
  • تمرین ذهنی
  • تصویرسازی ذهنی
 • درس هشتم: سازماندهی تجربه یادگیری
  • تمرین چند تکلیف متفاوت
  • تمرین تصادفی و تمرین مسدود
  • یادگیری معنادارتر و متمایزتر
  • فاصله دهی حرکت ها
   • فرضیه فراموشی
   • فاصله دهی یا بازسازی طرح عمل
  • پیامدهای کاربردی تمرین مسدود و تصادفی
  • چگونه می توان هنگام آموزش از تمرین مسدود و تصادفی استفاده کرد؟
  • چند نوع تمرین در یک تکلیف
  • تمرینات ثابت و تمرینات متغیر
  • ایجاد طرحواره
   • برنامه های حرکتی تعمیم یافته و شاخص ها
  • تمرینات تصادفی یا مسدود در برابر تمرینات متغیر یا ثابت
  • ترکیب تمرین متغیر و تمرین تصادفی
  • تمرین نقشه ریزی همسان و متغیر در محرک - پاسخ
 • درس نهم: فراهم نمودن بازخورد
  • طبقه بندی بازخورد
  • بازخورد درونی
  • بازخورد بیرونی
  • آگاهی از نتیجه
  • آگاهی از اجرا
  • ویژگی های برانگیزاننده
  • ویژگی های تقویتی
  • ویژگی های اطلاعاتی
  • ویژگی های وابستگی آور
  • ملاحظات عملی هنگام فراهم نمودن بازخورد اطلاعات
  • تعیین نوع اطلاعاتی که باید ارائه شوند
  • بازخورد برنامه و بازخورد شاخص
  • بازخورد بینایی
  • بازخورد تجویزی و توصیفی
  • تعیین ارائه مقدار اطلاعات
  • بازخورد خلاصه
  • بازخورد میانگین
  • تعیین میزان دقت بازخورد
  • تعیین فراوانی ارائه بازخورد

 

مفید برای
 • تربیت بدنی

پیش نیاز

رشد حرکتی
اکتساب حرکتی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس


پیش نمایش‌ها

۱. مقدمه‌ ای بر یادگیری و اجرای حرکتی
۲. تفاوت‌ های فردی و توانایی‌ های حرکتی
۳. پردازش اطلاعات و تصمیم‌ گیری
۴. کمک‌ های حسی به اجرای ماهرانه
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. تولید حرکت و برنامه‌ های حرکتی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. آمادگی برای تجربه یادگیری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. تکمیل تجربه یادگیری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. سازماندهی تجربه یادگیری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. فراهم نمودن بازخورد
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۱ جلسه ویدئویی با مجموع ۵ ساعت و ۵۴ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش یادگیری و عملکرد حرکتی - رویکرد یادگیری مساله‌ مدار
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۱۰۴۸ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIPE102
مدت زمان ۵ ساعت و ۵۴ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۴۱۷ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
آموزش‌های مرتبط با آموزش یادگیری و عملکرد حرکتی - رویکرد یادگیری مساله‌ مدار


نظرات

تا کنون ۱۴۵ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۲ نظر ثبت شده است.
زهرا
زهرا
۱۴۰۰/۰۴/۰۳

خيلي عاليييي بود ممنون🙏

باران کریم زاده
باران کریم زاده
۱۴۰۰/۰۱/۱۷

بسیار قابل فهم بود.با این که خوشم نمیاد از این درس اما تونستم بفهممش...ممنون از استاد گرامی

برچسب‌ها:
absolute feedback | arousal | Attention | average feedback | Bernstein | Blocked exercises | constant practice | descriptive feedback | Error detection | Feedback | Generalized motor program | Gentile | Hick's law | learning steps | motor learning | motor performance | motor program | number of stimulus-response | prediction | prescriptive feedback | randomized exercises | reaction time | relative feedback | self-control feedback | summary feedback | variable practice | آزمایشات قطع اعصاب حسی آوران | احتمال پیش بینی اجرای موفق | اصل یو وارونه | ایجاد طرحواره | ایجاد همسانی در حرکت | بازخورد تجویزی و توصیفی | بازده برنامه حرکتی | بازسازی طرح عمل | برنامه حرکتی تعمیم یافته | برنامه حرکتی و مدل مفهومی | برنامه ریزی پاسخ | برنشتاین | برونداد قطعه ای حرکات | بهره برداری از دوره بی پاسخی روان شناختی | بینایی کانونی | بینایی کانونی برای شناسایی شی | پاسخ M1 | پاسخ M2 | پردازش اطلاعات به طور موازی | پیش بینی پذیری محیطی | ترکیب تمرین متغیر و تمرین تصادفی | تسخیر چشم | تصویرسازی ذهنی | تعداد گزینه های محرک - پاسخ | تفاوت های فردی | تکالیف حرکتی گسسته | تمرین مسدود | تمرینات متغیر یا ثابت | تنظیم غیر ارادی در مهارت های حرکتی | تنظیم وضعیت قامت قبل از حرکت | توانایی های اختصاصی متعدد | توانایی های عمومی منفرد | جریان دید | حافظه بلندمدت | حافظه کوتاه مدت | حرکات پیچیده ورزشی خاص | حرکت فریبنده در ورزش | دستگاه کنترل حلقه باز | دوره بی پاسخی روان شناختی | دید کانونی و کنترل حرکت | دید محیطی برای کنترل حرکت | دید محیطی و کنترل حرکت | دیدگاه پویا | ذخیره حسی کوتاه مدت | ردیابی رفتار سریع | روش های متفاوت تمرینی | روش های مرور ذهنی | زمینه هدف | سازماندهی کردن تکلیف | سنجش پیامد | شاخص های حرکت | شاخص های معتبر مهارت | شناسایی محرک | ضرب آهنگ | عملکرد حرکتی روزانه انسان | فرضیه فراموشی | کاربرد عضلات | کنترل انگیختگی | کنترل بازخوردی | کنترل حرکت | کنترل حلقه باز در مدل مفهومی | گروه بندی توانایی ها | گزینش پاسخ | گیرنده های اطلاعات بیرونی | گیرنده های اطلاعات عمقی | متغیرهای اثرگذار | محدودیت ادراک | محدودیت در قابلیت پردازش اطلاعات | مدیریت سطح انگیختگی | مسدود کردن اندام به طور مکانیکی | منابع درونداد | مهارت های حرکتی | مهارت های مداوم بلندمدت | نقش دو دستگاه بینایی در کنترل حرکت | واکنش ارادی M3 | ورزشکار | ویژگی های اجرای ماهرانه | ویژگی های اطلاعاتی | یکپارچگی سازمان مرکزی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۱ جلسه ویدئویی
×