×
۴۸,۰۰۰ تومان تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف

آموزش حقوق جزای اختصاصی ۳ - جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

آموزش حقوق جزای اختصاصی ۳ - جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

تعداد دانشجو
۱۳۱ نفر
مدت زمان
۸ ساعت و ۲۵ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۴۸,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف (کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۲ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش حقوق جزای اختصاصی ۳ - جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

از آنجایی که مطالب مورد مطالعه در حقوق جزای اختصاصی، رابطه قوی تری با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دارد، از نظر تاریخی، مقدم بر حقوق جزای عمومی است که آیینه تمام نمای تمدن و فرهنگ هر کشور در زمینه های سیاسی، اقتصادی و… بوده و پشتیبان سایر رشته های حقوقی است که مصلحتی را مورد حمایت قرار داده اند و لذا مطالب مورد بحث در حقوق جزای اختصاصی، باید به دقت مورد بررسی و مداقه قرار گیرند. در این آموزش به بررسی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص می پردازیم. مباحث مربوط به تقسیم بندی انواع جنایات (عمدی، شبه عمدی و خطای محض) با بیان معیار، مورد بررسی قرارمی گیرد. هم چنین به بررسی تفصیلی انواع مجازات علیه تمامیت جسمانی (مجازات های اصلی، تبعی و تکمیلی) می پردازیم. در ادامه به بررسی موردی عوامل سالب مسئولیت کیفری در جنایات پرداخته و درنهایت پس از بحث و بررسی درباره مباحث شرکت، معاونت، تداخل و ادله اثبات جنایات به بررسی چند جنایت تعزیری می پردازیم.

آموزش حقوق جزای اختصاصی ۳ - جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

مدت زمان
۸ ساعت و ۲۵ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۴۸,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
۲ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
مهدی خاکپور

دانشجوی دکتری تخصصی فقه و حقوق جزا

مهدی خاکپور، دانشجوی سال اول دکتری فقه و حقوق جزا در دانشگاه شهید مطهری (ره)، دارای مدارک سطح ۱ و ۲ حوزه علمیه هستند. ایشان دارای یک مقاله علمی - پژوهشی و یک مقاله علمی - ترویجی بوده و در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجوی ممتاز در بین دانشجویان دانشگاه شهید مطهری (ره) بودند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

مطالب حقوق جزا به دو دسته تقسیم می شود، دسته ای از این احکام، مشترک میان تمامی جرایم است که اصطلاحا حقوق جزای عمومی نامیده می شود و دیگری در مورد ارکان و شرایط اختصاصی هر جرم و مجازات آن است که با نام حقوق جزای اختصاصی شناخته می شود. بنابراین در حقوق جزای اختصاصی، به احکام و ویژگی های تک تک جرایم می پردازیم.

برای تقسیم بندی جرایم، معیارهای گوناگونی وجود دارد که یکی از آن ها که از سوی حقوقدانان ایرانی پذیرفته شده و در دانشکده های حقوق نیز تدریس می شود، تقسیم بندی جرایم براساس موضوع آن ها یا به تعبیر برخی حقوقدانان، مصلحت مورد حمایت قانون گذار است.

بر این اساس، جرایم به سه دسته: جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و مالکیت و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تقسیم می شوند که دسته نخست یعنی جرایم علیه اشخاص، به نوبه خود به دو دسته جرایم علیه تمامیت جسمانی و جرایم علیه تمامیت معنوی افراد تقسیم می شود.

قانون مجازات اسلامی بدون اینکه وارد این تقسیم بندی ها شود، جرایم را براساس مجازات آن ها به چهار دسته: تقسیم حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم کرده است که از این چهار دسته، احکام جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، عمدتا در کتاب های قصاص، دیات و احکام جرایم علیه تمامیت معنوی، عمدتا در کتاب تعزیرات بیان شده است.

از آنجایی که مطالب مورد مطالعه در حقوق جزای اختصاصی، رابطه قوی تری با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دارد، از نظر تاریخی، مقدم بر حقوق جزای عمومی است که آیینه تمام نمای تمدن و فرهنگ هر کشور در زمینه های سیاسی، اقتصادی و… بوده و پشتیبان سایر رشته های حقوقی است که مصلحتی را مورد حمایت قرار داده اند و لذا مطالب مورد بحث در حقوق جزای اختصاصی، باید به دقت مورد بررسی و مداقه قرار گیرند.

در این آموزش به بررسی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص می پردازیم. مباحث مربوط به تقسیم بندی انواع جنایات (عمدی، شبه عمدی و خطای محض) با بیان معیار، مورد بررسی قرارمی گیرد. هم چنین به بررسی تفصیلی انواع مجازات علیه تمامیت جسمانی (مجازات های اصلی، تبعی و تکمیلی) می پردازیم. در ادامه به بررسی موردی عوامل سالب مسئولیت کیفری در جنایات پرداخته و درنهایت پس از بحث و بررسی درباره مباحث شرکت، معاونت، تداخل و ادله اثبات جنایات به بررسی چند جنایت تعزیری می پردازیم.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: جنایات و انواع آن
  • انواع جنایت
   • تقسیم بندی جنایات براساس عنصر معنوی
   • تقسیم بندی جنایات براساس نتیجه
   • تقسیم بندی جنایات براساس موضوع آن ها
   • عنصر مادی جنایات
   • رفتار مجرمانه درجنایات
    • فعل( فعل مادی و فعل غیرمادی)
    • ترک فعل
   • شیوه های ارتکاب رفتار مجرمانه درجنایات
    • مباشرت
    • تسبیب
   • موضوع جرم
   • نتیجه جرم
   • نتیجه درجرم قتل
   • رابطه علیت
   • شروع به قتل عمد
   • عنصر معنوی قتل عمدی
   • اراده ارتکاب یا قصدفعل
   • علم به موضوع
   • قصد نتیجه
   • جنایات شبه عمدی
   • بند الف ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی
   • بند ب ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی
   • بند پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی
   • جنایت خطای محض
 • درس دوم: مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی
  • مجازات های اصلی
   • قصاص (تعریف و اقسام)
    • شرایط ثبوت قصاص
     • تساوی دردین
     • فقدان رابطه پدر وفرزندی
     • تساوی درعقل
     • بالغ بودن جانی
     • مهدورالدم نبودن مجنی علیه
    • شرایط اجرای قصاص
     • تقاضای مجنی علیه یا اولیای دم
     • اذن ولی امر
     • اذن مجنی علیه یا اولیای دم
     • پرداخت تفاضل دیه درموارد مقرر
     • عدم آزار رسانی به مجرم
    • موانع اجرای قصاص
     • بارداربودن جانی
     • فرارجانی
    • مواردسقوط یا عدم اجرای قصاص
     • ازبین رفتن محل قصاص
     • بخشیده شدن جانی
     • گذشت مشروط به وجه المصالحه
     • بخشیده شدن قبل ازفوت
     • وقوع شبهه
   • دیه
    • ماهیت دیه
    • گونه های مختلف دیه
     • میزان دیه
     • دیه شخص متولد از زنا
     • دیه اقلیت ها
    • قواعد عمومی دیه اعضا
    • دیه از بین رفتن منافع
    • تغلیظ دیه
    • مسئول پرداخت دیه
    • مهلت پرداخت دیه
    • دریافت کننده دیه
    • موارد سقوط دیه
   • تعزیر
  • مجازات های تبعی
  • مجازات های تکمیلی
  • مباحث حقوق جزای عمومی ناظر به جرایم علیه تمامیت جسمانی
 • درس سوم: عوامل سالب مسئولیت کیفری در جنایات
  • کودکی
  • جنون
  • مستی
  • اکراه
  • اجبار
  • اضطرار
  • دفاع مشروع
  • اشتباه
  • امر آمر قانونی
  • رضایت مجنی علیه
  • اجازه قانون
  • تادیب و حفاظت
 • درس چهارم: شرکت و معاونت و تداخل و ادله اثبات جنایات
  • شرکت در جنایات
   • مجازات شرکت
   • شرکت درجنایت به اعتبار عنصر معنوی
  • معاونت در جنایات
   • مبانی حقوقی معاونت در جرم
   • شروط تحقق معاونت در جرم
   • مصادیق معاونت
   • مجازات معاونت در جنایات
  • تداخل جنایات
  • ادله اثبات جنایات
   • اقرار
   • شهادت
   • سوگند
   • علم قاضی
   • قسامه
 • درس پنجم: جنایات تعزیری
  • شرکت در منازعه
  • سقط جنین
  • آدم ربایی
  • جرایم ناشی از رانندگی

مفید برای رشته های
 • حقوق

پیش نیاز

حقوق جزای عمومی
حقوق جزای اختصاصی 1
حقوق جزای اختصاصی 2

آنچه در این آموزش خواهید دید:

برنامه آموزشی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس
پیش نمایش‌ها

۱. جنایات و انواع آن

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۸ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۹ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. عوامل سالب مسئولیت کیفری در جنایات
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۴. شرکت، معاونت، تداخل و ادله اثبات جنایات
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. جنایات تعزیری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۲ جلسه ویدئویی با مجموع ۸ ساعت و ۲۵ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش حقوق جزای اختصاصی ۳ - جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۳۹۴۹ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTILAW110
مدت زمان ۸ ساعت و ۲۵ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۵۰۹ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

نظرات

تا کنون ۱۳۱ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۲ نظر ثبت شده است.
محمد
محمد

بسیار عالی بود.

مهدی
مهدی

خوب بود.

دسته‌بندی موضوعی: علوم انسانی | حقوق
برچسب‌ها:
Corporate | Crime | Crimes | Crimes Against Physical Integrity | Deliberate | Deliberate Error | Deputy Crime | Persons | Physical Integrity | Proof of Crime | Pseudo | Specific Punishment | Vice | آدم ربایی | اجازه قانون | احکام جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص | احکام جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص | ادله اثبات جنایات | اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها | اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها | اقرار | امر آمر قانونی | بیهوشی | تداخل جنایات | تعزیرات | تقسیم حدود | تمدن و فرهنگ هر کشور | جرائم | جرائم علیه اشخاص | جرائم علیه اموال | جرائم علیه تمامیت جسمانی | جرائم ناشی از رانندگی | جرایم | جرایم علیه اشخاص | جرایم علیه امنیت و آسایش | جرایم علیه اموال | جرایم علیه تمامیت جسمانی | جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص | جرایم علیه تمامیت معنوی افراد | جرایم ناشی از رانندگی | جرم | جرم و مجازات | جزای اختصاصی | جنایات | جنایات تعزیری | جنایات خطای محض | جنایات شبه عمدی | جنایات عمدی | حقوق جزا | حقوق جزای اختصاصی | حقوق جزای عمومی | حقوقدانان ایرانی | خطای محض | دانشکده های حقوق | دفاع مشروع | دیات | رضایت مجنی علیه | سقط جنین | سوگند در موارد مقرر قانونی | شرکت | شرکت در جنایات | شرکت در منازعه | شهادت | علم قاضی | عنصر مادی جنایات | عنصر معنوی جنایات خطای محض | عنصر معنوی جنایات شبه عمدی | عنصر معنوی جنایات عمدی | عوامل سالب مسئولیت کیفری | عوامل سالب مسوولیت کیفری | عوامل شخصی | عوامل موجهه جرم | قانون مجازات اسلامی | قسامه | قصاص | کتاب تعزیرات | مجازات جرائم علیه تمامیت جسمانی | مجازات های اصلی | مجازات های تبعی | مجازات های تکمیلی | مستی | مسوولیت کیفری در جنایات | مصلحت مورد حمایت قانون گذار | معاونت | معاونت در جنایات
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۱۲ جلسه ویدئویی