×
۱۱۵,۰۰۰ تومان

آموزش شیمی هتروسیکل

آموزش شیمی هتروسیکل

هزینه آموزش
۱۱۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۳۲۵ نفر
مدت زمان
۳ ساعت و ۳۰ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت

شیمی هتروسیکل (Heterocyclic)، پایه و اساس شیمی دارویی و سنتز ترکیبات متنوع سنتزی و پرکاربرد است. از ضروریات قبل از انجام پروژه های پژوهشی در آزمایشگاه های تحقیقاتی دانستن شیمی ترکیباتی است که با آن ها کار می کنیم تا از اتلاف ماده و انجام واکنش های جانبی پیشگیری کنیم و محصولی پر بازده و کارآمد بسازیم. همچنین با خواص ترکیبات دارویی که به صورت عمده از ترکیبات هتروسیکل محسوب می شوند، آشنا شویم. علاوه براین، شیمی هتروسیکل از جمله مواد درسی آزمون های مختلف و مهم مقاطع تکمیلی در رشته های شیمی آلی و شیمی دارویی است. این فرادرس یک روش متفاوت برای دانستن بیشتر در مورد چنین ترکیباتی است، زیرا توضیحات مدرس به همراه واکنش های شیمیایی در قالب تصویر می تواند به شکل موثری در کمترین زمان ممکن بخش زیادی از این درس پرحجم و سنگین را ساده تر و سریع تر عرضه کند.

آموزش شیمی هتروسیکل

تعداد دانشجو
۳۲۵ نفر
مدت زمان
۳ ساعت و ۳۰ دقیقه
هزینه آموزش
۱۱۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت

دکتر آزاده شهریاری

دکتری تخصصی شیمی آلی

دکتر آزاده شهریاری، فارغ التحصیل دکتری شیمی آلی از دانشگاه بوعلی سینا هستند. مطالعات ایشان در مقطع دکتری روی طراحی، سنتز و بررسی خواص دارویی ترکیبات هتروسیکلی همچون: تریازین ها، تترازولو پیریمیدن ها و چند گروه از مشتقات کینولین توسط ارگانوکاتالیست بوده است.

توضیحات تکمیلی

شیمی هتروسیکل (Heterocyclic)، پایه و اساس شیمی دارویی و سنتز ترکیبات متنوع سنتزی و پرکاربرد است. از ضروریات قبل از انجام پروژه های پژوهشی در آزمایشگاه های تحقیقاتی دانستن شیمی ترکیباتی است که با آن ها کار می کنیم تا از اتلاف ماده و انجام واکنش های جانبی پیشگیری کنیم و محصولی پر بازده و کارآمد بسازیم.

 همچنین با خواص ترکیبات دارویی که به صورت عمده از ترکیبات هتروسیکل محسوب می شوند، آشنا شویم. علاوه براین، شیمی هتروسیکل از جمله مواد درسی آزمون های مختلف و مهم مقاطع تکمیلی در رشته های شیمی آلی و شیمی دارویی است.

 این فرادرس یک روش متفاوت برای دانستن بیشتر در مورد چنین ترکیباتی است، زیرا توضیحات مدرس به همراه واکنش های شیمیایی در قالب تصویر می تواند به شکل موثری در کمترین زمان ممکن بخش زیادی از این درس پرحجم و سنگین را ساده تر و سریع تر عرضه کند.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: معرفی و نام گذاری ترکیبات هتروسیکل
  • اهمیت و معرفی ترکیبات هتروسیکل های تک حلقه و جوش خورده متداول
  • نام گذاری سیستماتیک ترکیبات تک حلقه هتروسیکل با بیش از یک هترواتم
  • نام گذاری سیستماتیک ترکیبات هتروسیکل جوش خورده
 • درس دوم: روش های سنتز هتروسیکل ها
  • هتروسیکل های محتوی یک یا بیش از یک هترو اتم در حلقه
  • استراتژی های عمومی در سنتز حلقه های هتروسیکل
  • انواع واکنش های حلقه زایی
  • بیس نوکلئوفیل ها (Nucleophile)، دبل الکتروفیل ها و دو مرکزی ها
  • مثالی از سنتز برگشتی
  • سایر واکنش های حلقه زایی
  • واکنش ۱ و ۳ دوقطبی
  • واکنش هترو دیلز-آلدر (Diels–Alder)
 • درس سوم: هتروسیکل های شش عضوی
  • ساختار، خواص و ویژگی های پیریدین (Pyridine)
  • سنتز پیریدین
  • خواص بازی پیریدین
  • واکنش ها
   • جایگزینی الکترون دوستی (Electrophilic)
   • پیریدین به عنوان یک هسته دوست (واکنش در اتم (N))
   • جایگزینی هسته دوستی در کربن
   • واکنش احیا
  • مشتقات پیریدین
  • پیریدین-N-اکسیدها
  • اکسی پیریدین ها
  • آلکیل پیریدین ها
  • نمک های پیریدیونیوم
  • دیازین ها
  • واکنش های دیازین
  • دو روش سنتز برای پیریدازین و پیریمیدین
  • روش سنتز پیریدازین
  • واکنش های الکتروفیلی
  • اکسیداسیون
  • هالوژن شدن
  • واکنش با واکنش های نوکلئوفیل
  • جایگزینی نوکلئوفیلی با جا به جایی گروه های ترک کننده مناسب
  • واکنش ها با عوامل احیاکننده
  • واکنش های الکتروسایکلیکی
  • کینولون ها و ایزوکینولین
  • کینولین و ایزوکینولین (واکنش پذیری)
  • سنتز کینولین ها و ایزوکینولین
  • تریازین
  • انواع تریازین ها
  • سنتز برخی از آن ها
  • واکنش ها
  • دیازپین و بنزودیازپین ها
  • سنتز و واکنش ها
 • درس چهارم: هتروسیکل های پنج عضوی با یک هترواتم
  • ساختار و آروماتیسه در فوران، تيوفن و پيرول
  • خاصیت بازی پیرول
  • سنتز فوران، تيوفن و پيرول و واكنش ها
   •  سنتز ترکیبات ۱،۴ دی کربنیل (سنتز پال-نور)
   • سنتز نور پیرول
   • تبديل متقابل فوران، پيرول و تيوفن
   • استخراج پیرول
   • استخراج فوران
   • استخراج تيوفن
  • خواص فیزیکی فوران، پیرول و تيوفن
  • خواص شیمیایی فوران، پیرول و تيوفن
  • واکنش فوران، تيوفن و پيرول
  • تعامل با اسیدهای معدنی
  • واکنش های جایگزینی الکتروفیل
  • جایگزینی الکتروفیلی (حمله الکتروفیلی روی هتروسیکل های پنج عضو معروف پیرول، فوران و تيوفن)
   • نیترودار شدن
   • سولفون دار شدن
   • آسیلاسیون
   • هالوژن دار شدن
   • آلکیل دار شدن فریدل کرافتس
   • واکنش های احیا
   • واکنش اکسیداسیون
  • هتروسیکل های ۵ عضوی با یک هترواتم جوش خورده با بنزن
  • مقدمه ای بر ایندول، ایزایندول و بنزو تیوفن (داروهای حاوی ایندول)
  • سنتز ایندول
  • واکنش پذیری ایندول و سایر مشتقات
  • جایگزینی الکتروفیلی و سایر مشتقات
  • معرفی و طرز تهیه ایزو ایندول ها
  • بنزوتیوفن و واکنش های الکتروفیلی
  • سنتز بنزوتیوفن
 • درس پنجم: هتروسیکل های پنج عضوی با دو یا چند هترواتم
  • معرفی آزول ها
  • خصوصیات آزول
  • سنتز ۳،۱-آزول
  • واکنش های ۳،۱-آزول
  • معرفی ۲،۱-آزول ها
  • آزول های فعال بیولوژیکی
  • سنتز ۲،۱-آزول ها
  • واکنش های ۲،۱-آزول ها
  • اکسازول و ایزو اکسازول
  • تهیه
  • واکنش ها
  • تیازول و ایزوتیازول
  • بنزوآزول ها (واکنش ها و سنتز)
  • سنتز حلقه بنزو – 3،۱ – آزول
  • سنتز حلقه بنزو – 2،۱ – آزول
  • واکنش های الکتروفیلی
  • افزایش روی نیتروژن
  • جایگزینی روی کربن
  • واکنش با نوکلئوفیل
  • فلز دارشدن حلقه
 • درس ششم: هتروسیکل های اشباع
  • هتروسیکل های سه وچهار عضوی با یک هترواتم
  • اکسیران و اکسه اتان
  • آزیریدین وآزه تیدین
  • تای ایران و تی اتان
  • هتروسیکلهای سه عضوی با دو هترواتم
  • دی آزیریدین و دی آزتیدین
  • اکسازیریدین
  • برخی هتروسیکل های چهارعضوی جزیی غیر اشباع

 

مفید برای
 • مهندسی شیمی
 • داروسازی

پیش نیاز

آموزش شیمی آلی پیشرفته

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. معرفی و نام ‌گذاری ترکیبات هتروسیکل‌
۲. روش ‌های سنتز هتروسیکل ‌ها
۳. هتروسیکل ‌های شش ‌عضوی
۴. هتروسیکل‌ های پنج ‌عضوی محتوی یک هترواتم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. هتروسیکل ‌های پنج‌ عضوی محتوی بیش از یک هترواتم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. هتروسیکل ‌های اشباع
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۷ جلسه ویدئویی با مجموع ۳ ساعت و ۳۰ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش شیمی هتروسیکل
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸-۱۲۴۵۲-۰۷۳۶۷۲ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTICH114
مدت زمان ۳ ساعت و ۳۰ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۲۵۴ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.


نظرات

تا کنون ۳۲۵ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و هنوز نظری ثبت نشده است.
دسته‌بندی موضوعی: علوم تجربی | مهندسی شیمی
برچسب‌ها:
Electrophilic | Heterocyclic | imidazole | indole | isoquinoline | Nucleophile | oxazole | pyridine | pyrrole | quinoline | Synthesis of heterocyclic compounds | tetrazole | thiazole | Thiophene | triazine | آزول ها | اشباع | اکسازول | اکسازول معرفی گزیده | اکسازول ها | اکسی پیریدین ها | اکسیداسیون | اکسیدکننده احیاکننده | الکتروفیلی | الکترون دوستی پیریدین | الکترون دوستی کینولین | الکیل پیریدین ها | ایزو ایندول ها | ایزو کینولین ایمیدازول | ایزواکسازول | ایزوکینولین | ایمیدازول | ایمیدازول معرفی گزیده | ایمیدازول ها | ایندول | ایندول ها | بازی پیریدین | بنزو تیوفن ها | بنزوتیوفن | بنزودیازپین | پیرازول | پیرازول معرفی گزیده | پیرازول ها | پیرول | پیرول معرفی سنتز | پیرون ها | پیریدازین | پیریدازین ها | پیریدین | پیریدین-N-اکسیدها | پیریدینوم N اکسیدها | پیریمیدین | پیریمیدین ها | تترازول | ترکیبات حلقوی | ترکیبات حلقوی پنج عضوی | ترکیبات حلقوی پنج عضوی سیرنشده | ترکیبات هتروسیکل | ترکیبات هتروسیکل آروماتیک | تری آزین ها | تیازول | تیوفن | تیوفن معرفی سنتز | تیوفن ها | جایگزینی الکترون دوستی | جزیی اشباع | چند هترو اتم شامل اکسیژن و نیتروژن | چند هترو اتم شامل گوگرد و نیتروژن | حلقه چهار عضوی | حلقه های سه عضوی | حلقه های هتروسیکل | خواص بازی پیریدین | خواص سنتز | خواص فیزیکی وشیمیایی | دبل الکتروفیل | دو هترو اتم معرفی سنتز واکنش ها | دومرکزی | دیازپین ها | رادیکال های آزاد | ساختارها واکنش پذیری | سنتز | سنتز آزمایشگاهی و صنعتی | سنتز ایزوکینولین | سنتز پیریدازین | سنتز پیریمیدین | سنتز ترکیبات هتروسیکل | سنتز تری آزین ها | سنتز حلقه | سنتز حلقه پیریدین | سنتز کینولین | سنتز هتروسیکل | سنتز هتروسیکل از اکسیژن | سنتز هتروسیکل از گوگرد | سنتز هتروسیکل از نیتروژن | سنتز واکنش ها | شیمی ترکیبات هتروسیکل | فوران | فوران معرفی سنتز | فوران ها | کینولین | کینولین ها | مشتقات اکسازول | مشتقات بنز | مشتقات پیریدین | معرف های الکتروفیلی | معرفی پیریدین | معرفی دیازپین ها | نام گذاری هتروسیکل | نمک های پیریدینیوم | نمک های پیریدیونیوم | نوکئوفیلی | نوکلئوفیل | هالوژن شدن | هترو اتم | هترواتم | هتروسیکل پنج تایی | هتروسیکل جوش خورده | هتروسیکل چهارتایی | هتروسیکل سه تایی | هتروسیکل شش تایی | هتروسیکل های آروماتیکی | هتروسیکل های اشباع | هتروسیکل های پنج عضوی | هسته دوستی پیریدین | هسته دوستی کینولین | واکنش احیا | واکنش الکتروفیلی | واکنش دیلز مایلر | واکنش سولفون دار کردن | واکنش سولفون دارکردن | واکنش فریدل کرافتس | واکنش مانیخ | واکنش نیتراسیون | واکنش ها | واکنش های الکتروسایکلیکی | واکنش های ایندول ایزوایندول | واکنش های جانشینی الکترون دوستی | واکنش های جایگزینی | واکنش های حلقه زایی | واکنش های حلقه های هتروسیکل | واکنش های دیازین | واکنش های نوکلئوفیل | واکنش هترو دیلز-آلدر | ویژگی های پیریدین | ییریدین ها
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۷ جلسه ویدئویی
×