×
۴۸,۰۰۰ تومان ۲۸,۸۰۰ تومان

آموزش شیمی آلی پیشرفته - واکنش ها و مکانیسم و ساختار

آموزش شیمی آلی پیشرفته - واکنش ها و مکانیسم و ساختار

تعداد دانشجو
۴۸۹ نفر
مدت زمان
۷ ساعت و ۴۰ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۴۸,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
۲۸,۸۰۰ تومان

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
۳ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش شیمی آلی پیشرفته - واکنش ها و مکانیسم و ساختار

این فرادرس جهت رفع نیاز دانشجویان دانشگاه و علاقه مندان به درک بنیادین مفاهیم شیمی آلی تهیه شده است. این آموزش، شامل هفت درس است و در سه درس اول ساختار ترکیبات آلی که شامل: پیوند شیمیایی، شیمی فضایی و صورت بندی است مورد بحث قرار گرفته است. درس چهارم خصلت آروماتیکی ترکیبات را بررسی می کند و در فصل های پنجم تا هفتم انواع مکانیسم و اثرات ساختار بر واکنش پذیری و مفاهیمی جهت شناسایی آن ها بررسی می شود.

آموزش شیمی آلی پیشرفته - واکنش ها و مکانیسم و ساختار

مدت زمان
۷ ساعت و ۴۰ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۴۸,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
۲۸,۸۰۰ تومان

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
۳ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
دکتر پروین حاجی عباس تبار امیری

دکتری تخصصی شیمی آلی

پروین حاجی عباس تبار امیری دارای دکترای شیمی آلی از دانشگاه الزهرا (ع) تهران هستند. ایشان در حال حاضر تحقیقات خود را در زمینه سنتز ترکیبات آلی، هتروسیکل‌ها، محصولات طبیعی، ترکیبات دارویی و سنتز و کاربرد ترکیبات نانو ادامه می‌دهند. 

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

با گسترش روزافزون شیمی آلی، آموزشی که در بر گیرنده مفاهیم اصلی شیمی آلی با عنوان واکنش ها، مکانیسم ها و ساختار باشد، مورد نیاز هست. این فرادرس جهت رفع نیاز دانشجویان دانشگاه و علاقه مندان به درک بنیادین مفاهیم شیمی آلی تهیه شده است. این آموزش شامل موضوعات بسیار گسترده و روشی متفاوت جهت درک مفاهیم آن برای دانشجویان فراهم آورده است.

هدف از این آموزش بالا بردن درک دانشجویان از مفاهیم پایه است و همچنین شیوه تاثیرگذاری تغییرات ساختاری بر مکانیسم و واکنش پذیری نشون داده شده است. این آموزش، شامل هفت درس است و در سه درس اول ساختار ترکیبات آلی که شامل: پیوند شیمیایی، شیمی فضایی و صورت بندی است مورد بحث قرار گرفته است. درس چهارم خصلت آروماتیکی ترکیبات را بررسی می کند و در فصل های پنجم تا هفتم انواع مکانیسم و اثرات ساختار بر واکنش پذیری و مفاهیمی جهت شناسایی آن ها بررسی می شود.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: پیوند شیمیایی
  • مقدمه و طبقه بندی ترکیبات آلی
  • اوربیتال های اتمی و اوربیتال های مولکولی
  • هیبریدشدگی و چگونگی تشکیل پیوند کووالانسی سیگما
  • مثال هایی از چگونگی تشکیل پیوند کووالانسی سیگما
  • چگونگی تشکیل پیوند پای
  • مثال هایی از تشکیل پیوند پای
  • پایداری سیکلوآلکان ها
  • فشار زاویه ای و تغییر شکل پیوند در سیکلو پروپان
  • فشار زاویه ای در حلقه های دیگر
  • رزونانس پیوند
  • کاربرد مفاهیم رزونانس در پیوندهای شیمیایی
  • فوق مزدوج شدگی (برهم کنش سیستم های سیگما و پای)
  • الکترونگاتیوی و قطبیت پیوند
  • مفهوم توتومری (Tautomer)
  • توتومری کتو - انول (Keto – enol tautomerism)
  • سه گروه اصلی از انول های پایدارتر
  • توتومری جابه جایی پروتون از نوعی دیگر
  • تمارین
 • درس دوم: شیمی فضایی
  • فعالیت نوری و کایرالیته
  • چرخش ویژه و وابستگی میزان چرخش نوری به شرایط اندازه گیری
  • پیکربندی یا کنفیگوراسیون (Configuration)
  • فرم فیشر یا صلیبی
  • مولکول هایی با بیش از یک مرکز کایرال
  • روابط انانتیومری (Enantiomer)
  • روابط دیاسترومری
  • ترکیبات مزو
  • اریترو و ترئو
  • مخلوط راسمیک
  • جداسازی مخلوط راسمیک به انانتیومرها
  • نیتروژن، فسفر و گوگرد به عنوان مرکز کایرال
  • آلن ها و کایرالیته
  • بی فنیل ها (Biphenyls) و کایرالیته
  • ترکیبات اسپایرو (Spiro) و کایرالیته
  • روابط پیش کایرال و وجوه پروکایرال
  • هیدروژن های هموتوپیک و انانتیوتوپیک و دیاستروتوپیک
  • تعیین شیمی فضایی واکنش افزایشی براساس قاعده کرام
  • ایزومری سیس - ترانس
  • ایزومری سیس- ترانس در سیستم های حلقوی جوش خورده و پل دار
  • قواعد توالی و نام گذاری Z و E
  • پیشوند اندو و اگزو
  • ایزومری بیرونی - داخلی
  • تمارین
 • درس سوم: ایزومرهای صورت بندی و ایزومرهای کانفورماسیونی
  • صورت بندی آلکان های غیرحلقوی
  • بررسی صورت بندی های مولکول اتان و بوتان و نمودار انرژی آن ها
  • صورت بندی های آلکن های انتهایی
  • صورت بندی های کتون ها و آلدهیدها
  • صورت بندی های ترکیبات کربونیل ، -غیراشباع
  • صورت بندی در حلقه سیکلوهگزان
  • وارونگی حلقه در سیکلوهگزان
  • صورت بندی حلقه در مشتقات سیکلوهگزان
  • صورت بندی در حلقه های شش عضوی حاوی هترو اتم
  • اثر آنومری
  • اثرات صورتبندی بر واکنش پذیری
  • اثر آنومری در سیستم های غیرحلقوی
 • درس چهارم: خصلت آروماتیکی
  • مفاهیم آروماتیسیته
  • بررسی NMR ترکیبات آروماتیک
  • بررسی قانون هوکل
  • حلقه های شش عضوی هتروسیکلی
  • سیستم های جوش خورده شش عضوی
  • حلقه های پنج عضوی، هفت عضوی آروماتیک
  • سیستم های دیگر حاوی شش تایی های آروماتیک
  • هیدرو کربن های متناوب و غیر متناوب
  • سیستم های آروماتیک با اعدادالکترونی غیر از شش
  • سیستم های دو الکترونی
  • سیستم های چهار الکترونی (آروماتیسیته)
  • سیستم های هشت الکترونی
  • سیستم های ده الکترونی
  • سیستم های بیش از ده الکترونی (4n+2 الكترونی)
  • سیستم های بیش از ده الکترونی (4n الکترونی)
  • ترکیبات آروماتیک دیگر
 • درس پنجم: واکنش های جانشینی هسته دوستی و کربوکاتیون ها
  • معرفی واکنش های جانشینی هسته دوستی دو مولکولی SN2
  • بررسی مکانیسم واکنش های جانشینی هسته دوستی دو مولکولی SN2
  • انواع حالت های گذار در واکنش SN2
  • انواع واکنش های SN2
  • اثر حلال بر انواع واکنش های SN2
  • معرفی واکنش های SN2
  • معرفی واکنش های جانشینی هسته دوستی تک مولکولی SN1
  • بررسی مکانیسم واکنش های جانشینی هسته دوستی تک مولکولی SN1
  • توصیف مکانیسم های مرزی
  • مفهوم جفت یون ها
  • اثبات حضور جفت یون در طرح وینشتاین
  • مثال هایی برای درک مفهوم مکانیسم های مرزی
  • توصیف کربوکاتیون ها
  • پایداری ویژه کربوکاتیون های دارای استخلاف سیکلو پروپیل
  • مثال هایی از پایداری این نوع کربوکاتیون ها
  • اثرات فضایی و کششی بر سرعت یونش
  • مشارکت گروه مجاور در واکنش های جانشینی
  • معرفی مکانیسم SNI
  • مثال هایی از مفهوم مشارکت گروه مجاور
  • مفاهیم کربوکاتیون های کلاسیک و کربوکاتیون غیرکلاسیک (کاتیون نوربورنیل)
  • مکانیسم نوآرایی کربوکاتیون ها
  • نوآرایی پیناکول
  • تمارین
 • درس ششم: واکنش های افزایشی
  • انواع مکانیسم ها و استریوشیمی واکنش های افزایشی
  • جهت گیری، شیمی فضایی و مکانیسم افزایش هیدروژن هالید به آلکن
  • مثال هایی از واکنش افزایش هیدروژن هالید به آلکن
  • افزایش هیدروژن هالید به دیان ها
  • مکانیسم افزایش اسیدهای قوی و اسیدهای ضعیف به آلکن
  • شیمی فضایی و مکانیسم افزایش هالوژن به آلکن
  • مکانیسم واکنش آب دار شدن آلکن
  • انواع مکانیسم افزایش الکتروفیلی به آلکین ها
  • آب دار کردن آلکین ها
  • بررسی افزایش الکتروفیلی به آلن ها
  • تمارین
 • درس هفتم: واکنش های حذفی
  • انواع مکانیسم واکنش های حذفی
   • E2
   • E1
   • E1cb
  • مثال هایی از انواع واکنش های حذفی
  • نظریه حالت گذار متغییر در واکنش حذفی
  • استریوشیمی سین در مکانیسم E2
  • حذف هایی که شامل پیوند C-H نمی شوند
  • حذف از ترکیبات آلی سیلیکون و قلع
  • تمارین

مفید برای رشته های
 • مهندسی شیمی
 • مهندسی کشاورزی
 • مهندسی مواد

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نیازپیش نمایش‌ها

۱. پیوند شیمیایی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۳۵ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. شیمی فضایی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۷ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. ایزومرهای صورت ‌بندی و ایزومرهای کانفورماسیونی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۱ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. خصلت آروماتیکی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. واکنش ‌های جانشینی هسته ‌دوستی و کربوکاتیون ‌ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. واکنش‌ های افزایشی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. واکنش ‌های حذفی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۰ جلسه ویدئویی با مجموع ۷ ساعت و ۴۰ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش شیمی آلی پیشرفته - واکنش ها و مکانیسم و ساختار
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۶۹۶۵۱ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTICH104
مدت زمان ۷ ساعت و ۴۰ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۳۰۲ مگابایت (کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده سازی انحصاری فرادرس)

تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.نظرات

تا کنون ۴۸۹ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۳ نظر ثبت شده است.
الهام
الهام

ممنون از زحماتتون، خدا خیرتون بده

طیبه
طیبه

خیلی عالی توضیح میدند حتی اگه کسی پایه رو هم ندونه مثلا شیمی آلی 1، 2 و 3 رو ندیده باشه، تو این دوره جوری درس میدند که کامل و قابل فهم باشه برات

مهدی
مهدی

کلا کاربردهای متبلی که سایت ارائه شده اند،با توجه به گستردگی که داره کاملا بخش های مختلفی رو شامل میشه و نیاز داره که حتما یک استاد باتجربه این آموزش رو تدریس کنند که از این لحاظ خوب بود و من پسندیدم.

برچسب‌ها:
آروماتیسیته | اثر آنومری | انواع اوربیتال اتمی | پیوند شیمیایی | ترکیبات آروماتیک | تشکیل پیوند پای | توتومری ظرفیت | توتومری کتو-انول | توصیف کربوکاتیون ها | چگونگی تشکیل پیوند پای | رزونانس پیوند | روابط انانتیومری | روابط پیش کایرال | روابط دیاسترومری | سیستم های چهار الکترونی | سیستم های ده الکترونی | سیستم های دو الکترونی | سیستم های هشت الکترونی | شیمی فضایی | صورت بندی در حلقه سیکلوهگزان | صورت بندی مولکول های غیر حلقوی | فوق مزدوج شدگی | کربوکاتیون ها | مخلوط راسمیک | مفاهیم آروماتیسیته | مفهوم جفت یون ها | هیبرید شدگی | هیدرو کربن های غیر متناوب | هیدرو کربن های متناوب | واکنش حذفی E1 | واکنش حذفی E1cb | واکنش حذفی E2
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

فهرست جلسات ۱۰ جلسه ویدئویی ×