زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین - پیش ثبت نام

آموزش تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین - پیش ثبت نام

درس تکثیر و پرورش آبزیان این امکان را ایجاب می کند تا یک پرورش دهنده از یک سو با مبانی زیست شناسی و فیزیولوژی ماهیان پرورشی آشنا شود و از سوی دیگر به شناخت محیط زندگی ماهیان، پارامترهای موثر، رشد آن ها و انواع سیستم های پرورشی توجه دقیق داشته باشد. بنابراین هدف این فرادرس، آشنایی دانشجویان با مبانی نظری و کاربردی تکثیر و پرورش ماهیان آب شیرین که شامل ماهیان گرمابی و سردابی بوده که به زیست شناسی تولید مثل، روش های تکثیر، هورمون تراپی، تغذیه و احداث مزرعه ماهیان آب شیرین است و علاوه بر فراهم نمودن ارزش غذایی آبزیان، مصرف گونه های پرورشی، نیاز جامعه و همچنین تکثیر و پرورش گونه های با ارزش مفید را در برمی گیرد.

آموزش تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

در سال های اخیر، فعالیت های تکثیر و پرورش آبزیان ناشی از افزایش جمعیت و آگاهی در صنعت آبزی پروری روند رشد بسیار چشمگیری داشته است که یکی از منابع مهم تغذیه به شمار می آیند. بنابراین، تکثیر و پرورش آبزیان نقش قابل توجهی در تامین تغذیه، کسب درآمد، ایجاد اشتغال و عرضه انواع گونه های پرورشی آبزیان و ارتقا بخشیدن به کیفیت ماهیان پرورشی و افزایش تقاضای محصولات آبزی، اهمیت این حرفه را آشکار می سازد.

شناسایی روش تکثیر و پرورش آبزیان به طور اختصاصی، روز به روز علاوه بر کسب درآمد منجر به رشد و توسعه بهره برداری از منابع محدود آبی می شود تا فشار ناشی از صید بی رویه و فرصت کافی برای بازسازی ذخایر طبیعی این ماهیان را فراهم گردد. از این رو، آشنایی با روش های تکثیر آبزیان ضرورت دارد. درس تکثیر و پرورش آبزیان این امکان را ایجاب می کند تا یک پرورش دهنده از یک سو با مبانی زیست شناسی و فیزیولوژی ماهیان پرورشی آشنا شود و از سوی دیگر به شناخت محیط زندگی ماهیان، پارامترهای موثر، رشد آن ها و انواع سیستم های پرورشی توجه دقیق داشته باشد.

بنابراین هدف این فرادرس، آشنایی دانشجویان با مبانی نظری و کاربردی تکثیر و پرورش ماهیان آب شیرین که شامل ماهیان گرمابی و سردابی بوده که به زیست شناسی تولید مثل، روش های تکثیر، هورمون تراپی، تغذیه و احداث مزرعه ماهیان آب شیرین است و علاوه بر فراهم نمودن ارزش غذایی آبزیان، مصرف گونه های پرورشی، نیاز جامعه و همچنین تکثیر و پرورش گونه های با ارزش مفید را در برمی گیرد.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: آبزی پروری
  • تاریخچه آبزی پروری در جهان و ایران
  • پیشینه پرورش ماهی در جهان
  • هدف تکثیر و پرورش
  • گونه های قابل پرورش در آب های شیرین
  • ماهیان آب شیرین قابل پرورش در ایران و جهان
  • ویژگی های زیستی ماهیان پرورشی
   • کپور معمولی (Cyprinus carpio)
   • کپور علفخوار آمور سفید پرورشی (Ctenophoryngodon idella)
   • فیتوفاگ یا کپور نقره ای (Hypophtalmichthys molitrix)
   • کپور سرگنده (Hypophtalmichthys nobilis)
 • درس دوم: طبقه بندی پرورش ماهی
  • مناطق معتدله (پرورش ماهیان گرمابی)
  • مراحل زندگی ماهیان پرورشی
  • دوره رشد ماهی در نواحی گرمسیری
  • دوره رشد ماهی در نواحی معتدله (پرورش ماهیان سردابی)
  • روش های پرورش ماهیان
   • روش پرورش تک گونه ای
   • روش پرورش چند گونه ای
  • انواع روش های پرورش ماهیان در جهان
  • مزایای روش پرورش گسترده ماهیان
   • انواع مزارع پرورش ماهی از نظر رده های پرورشی
    • استخرهای تفریحگاه
    • نوزادگاهی
    • انگشت قد
    • پرواری
  • استخرهای پرورش نیمه متراکم گرم آبی در نواحی شمالی و جنوبی ایران
  • اجزای یک مجموعه پرورش ماهیان گرمابی
  • استخرهای پرورش ماهیان گرمابی
  • محاسن استخرهای خاکی کوچک
   • استخر دو منظوره پرورش ماهی
   • پرورش در قفس
   • پرورش در پن
 • درس سوم: اصول ساخت استخر ماهیان گرمابی
  • مطالعات کلی در هنگام ساخت استخر پرورش گرمابی
  • خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مناسب برای آب استخرهای پرورش ماهیان گرمابی
  • مراحل ساخت استخر
  • خصوصیات کلی یک استخر پرورش ماهیان گرمابی
  • مهم ترین اجزای یک مجموعه پرورش ماهی گرمابی
   • حوضچه صید ماهیان
   • حوضچه صید مشترک
  • آماده سازی استخر گرم آبی
  • تخلیه آب استخر
   • شرایط تخلیه آب استخر
   • سرعت تخلیه
   • شکل تخلیه
  • خشک کردن و آیش گذاری استخر
  • مزایای خشک کردن استخر
   • تهویه خاک و تابش آفتاب به کف استخر
   • نابودی انگل ها
   • افزایش حاصل خیزی خاک
  • شخم یا دیسک زدن
  • مرمت و بازسازی
   • لایروبی کانال ها
   • مرمت دیواره ها
   • علف زنی
  • حمل بچه ماهی
 • درس چهارم: پرورش ماهیان بازاری
  • افزایش تولید ماهی
  • عوامل موثر بر تولید و پرورش آبزیان
  • برنامه ریزی تولید ماهی
  • ماهی دار کردن استخرهای پرواربندی
  • نکات مهم در حمل بچه ماهیان انگشت قد
  • محاسبه تعداد بچه ماهیان مورد نیاز برای پرورش ماهیان بازاری
  • تراکم آب در شرایط مطلوب پرورش
   • کمیت آب در تولید ماهیان
   • کیفیت دما
  • کپور معمولی
  • آمور
  • فیتوفاگ
  • بیگ هد
  • شرایط غذادهی
 • درس پنجم: قزل آلای رنگین کمان
  • مهم ترین گونه های پرورشی آزاد ماهیان
   • قزل آلای خال قرمز (Salmo trutta fario)
   • آزاد ماهی دریای خزر (Salmo trurra caspius)
   • قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
   • ماهیان خاویاری (Acipenseridae)
  • شرایط زیستی ماهی قزل آلای رنگین کمان
   • درجه حرارت
   • املاح محلول
   • pH
   • سختی آب
   • آمونیوم
   • نیتریت
   • نیترات
  • نکات مهم در مکان یابی و تاسیس کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان سردابی
  • اکسیژن
   • رابطه بین میزان حلالیت اکسیژن محلول و دمای آب در سطح دریا
   • عوامل کاهش دهنده اکسیژن محلول
   • سرعت جریان آب
   • نور
   • درجه کدورت
   • آلودگی آب و فلزات سنگین
 • درس ششم: فیزیولوژی اندام تولید مثلی
  • انواع هم آوری
   • هم آوری مطلق
   • هم آوری نسبی
   • هم آوری عملی یا کاری
  • فرایند تکثیر ماهیان
   • تخمک
   • اسپرم
  • گنادها
  • لقاح
   • لقاح داخلی (External)
   • لقاح خارجی (Internal)
   • درصد لقاح
  • عوامل داخلی و خارجی رسیدگی جنسی
  • انکوباسیون و هچینگ
   • انکوباسیون تخم
   • زمان انکوباسیون
   • تفریخ تخم و تولید لارو
  • تکثیر طبیعی
   • سن رسیدگی مواد تولید مثلی یا مواد تناسلی
   • درجه حرارت
   • بستر مناسب
   • نور
   • وجود یا حضور جنس مخالف
   • فاکتورهای خارجی و داخلی مؤثر بر رشد
  • تکثیر نیمه طبیعی
   • روش لانه گذاری
   • روش لانه گذاری معلق
   • روش لانه گذاری ثابت
   • روش لانه گذاری لولایی
   • روش لانه گذاری مسطح
  • تکثیر نیمه مصنوعی
   • انتخاب مولدین
   • معیارهای انتخاب مولدین و اصلاح نژاد
   • جداسازی مولدین
  • تزریق مرحله اول هیپوفیز
  • روش آماده سازی غده هیپوفیز
   • تزریق ماهی
   • تزریق عضلانی
   • تزریق شکمی
   • تزریق دمی
   • تزریق مرحله دوم هیپوفیز
  • پرورش ابتدایی لاروها
  • انکوباتورها
   • انکوباتور زوک
   • انکوباتور ویس
   • انکوباتور یوشچنکو
   • انکوباتور تراف
 • درس هفتم: تکثیر قزل آلای رنگین کمان
  • چرخه تکثیر و پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان
  • روش های شمارش تخم قزل آلا
   • روش حجم سنجی
   • روش ناودانک فون بایر
  • انکوباسیون تخم قزل آلا
   • درجه حرارت
   • مراحل انکوباسیون
   • پرورش در ماهی قزل آلا
   • پرورش لاروی
   • پرورش ثانویه
   • پرورش انگشت قد
   • پرورش ماهیان بازاری
   • پرورش مولدین
   • استرس مولدین
   • کیفیت آب پرورش مولدین نر و ماده
   • تخم کشی و لقاح
  • چرخه سالانه تولید ماهی قزل آلای رنگین کمان
  • مکان یابی برای پرورش قزل آلای رنگین کمان
   • دسترسی به آب و زمین ازنظر کمی و کیفی
   • منابع تامین آب
   • مزایای چشمه ها
   • معایب چشمه ها
   • نهرها و رودخانه ها
   • معایب آب رودخانه ها
   • آب دریاچه ها و سدها
  • احداث حوضچه های پرورشی
  • سیستم های گردشی آب در ماهیان سردآبی
  • فیلتر زیستی
 • درس هشتم: استخرهای سنتی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در جهان
  • کانال های خاکی
   • کانال سیمانی
  • استخرهای معمول پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در ایران
   • حوضچه های گرد
   • کانال های دراز
   • استخرهای دو منظوره کشاورزی
   • استخرهای تکثیر طبیعی
   • استخرهای دوبیش
   • استخرهای نگه داری مولدین
   • استخرهای زمستان گذرانی
  • حمل بچه ماهیان
   • کیسه های نایلونی
   • مخزن
   • رقم بندی ماهیان
 • درس نهم: رژیم غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان
  • تغذیه
  • عوامل مهم و موثر در تغذیه
  • اشتها و گرسنگی
  • اختصاصات تغذیه ای ماهی قزل آلا (انواع غذاهای خشک و تر)
   • غذای تر
   • غذای خشک
   • غذای مرطوب
   • غذای زنده
  • روش های تهیه غذا و غذادهی
   • نیاز آبزیان به نوترینت ها در مراحل مختلف
  • خوراک آغازین ماهی قزل آلا
   • خوراک پیش پرواری ماهی قزل آلا
   • خوراک پرواری ماهی قزل آلا
   • خوراک مولد ماهی قزل آلا
  • برآورد مقدار غذای مورد نیاز
   • دفعات تغذیه براساس وزن
   • طول دوره پرورش براساس دما
  • کیفیت غذا
  • فاکتورهای محیطی پرورش
  • مدیریت تغذیه
  • غذادهی به روش دستی
   • غذادهی با غذاده دمنده
   • غذادهی با غذاده پاندولی
 • درس دهم: مدیریت
  • کارگاهای پرورش ماهی از نظر چرخه و نوع تولید
   • کارگاه های تکثیر و پرورش کامل ماهی
   • کارگاه های تولید بچه ماهی
   • کارگاه های پرورش ماهی
  • مدیریت مراحل هچری
   • تکثیر
   • پرورش
  • آلودگی های آلی و معدنی
   • تولید مثل
   • تکثیر
   • رشد
  • آلاینده ها
  • آلودگی مهاجرت آبزیان
  • تجمع بیولوژیکی
  • آلاینده ها در کارگاه های تکثیر و پرورش ماهی

 

مفید برای
 • مهندسی شیلات
 • مهندسی منابع طبیعیاطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVTIBIO134
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)

آموزش‌های مرتبط با آموزش تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین - پیش ثبت نام


آموزش‌های پیشنهادی برای شما

نظرات

محمد
محمد

هرچه زودتر برگزار شود عالی تر است

a.hasanpourf
a.hasanpourf

خیلی عالیه. انشالله هر چه زودتر منتشر شود.

محمد
محمد

سلام. من بی صبرانه منتظرم زودتر بزارید صبر ندارم.

sh.omidvar
sh.omidvar

با سلام
با توجه به سرفصلهای این دوره آموزشی علاقمند به برگزاری این دوره میباشم

برچسب‌ها:
Ctenophoryngodon idella | Cyprinus carpio | Hypophtalmichthys nobilis | Hypophthalmichthys molitrix | Oncorhynchus mykiss | Salmo trurra caspius | Salmo trutta fario | آب های شیرین | آبزی پروری | آلودگی آب و فلزات سنگین | آلودگی مهاجرت آبزیان | آیش گذاری استخر | اجزای یک مجموعه پرورش ماهیان گرمابی | احداث حوضچه های پرورشی | استخر دو منظوره پرورش ماهی | استخرهای پرواربندی | استخرهای تفریحگاه | استخرهای زمستان گذرانی | افزایش حاصل خیزی خاک | انکوباتور تراف | انکوباتور یوشچنکو | انکوباسیون | بچه ماهیان انگشت قد | پرورش در پن | پرورش ماهیان بازاری | پرورش ماهیان گرمابی | پیشینه پرورش ماهی در جهان | تراکم آب در شرایط مطلوب پرورش | حوضچه صید ماهیان | حوضچه صید مشترک | دمای آب در سطح دریا | روش پرورش چند گونه ای | شرایط تخلیه آب استخر | عوامل داخلی و خارجی رسیدگی جنسی | غذادهی به روش دستی | قزل آلای رنگین کمان | کپور علفخوار آمور سفید پرورش | کپور معمولی | کپور نقره ای | لقاح خارجی | لقاح داخلی | مدیریت تغذیه | مزایای روش پرورش گسترده ماهیان | نواحی شمالی و جنوبی ایران | نوزادگاهی | هم آوری عملی یا کاری | ویژگی های زیستی ماهیان پرورشی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی
×